skip to Main Content

Verantwoordingsplicht

Unknown

Een recentelijk officieel bezoek aan Suriname door de Premier van Antigua en Barbuda, Gaston Browne, heeft geleid tot de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met het CARICOM Development Fund (CDF) voor het creëren van een ontwikkelingsprogramma tussen beide landen. Er zijn een aanzienlijk aantal gebieden voor samenwerking, met name landbouw en toerisme, hetgeen aantoont dat we zoeken naar mogelijkheden die in lijn zijn met onze lange-termijn doelstelling om een duurzame economie op te bouwen en Suriname vooruit te brengen.

De behoefte aan voedselzekerheid van Antigua en Barbuda betekent dat een samenwerking met Suriname essentieel is voor hun, bij het helpen met de verhoging van de productiecapaciteit. Ons land zal technische deskundigheid delen met de agrarische sector van Antigua en Barbuda. Tegelijkertijd, zal Antigua Blackbelly schapen en kokosnoot zaailingen kopen van Suriname en heeft zij interesse getoond in een samenwerking met ons voor de tegemoetkoming in hun behoefte aan citrusvruchten. Dit alles zal leiden tot meer mogelijkheden voor groei, werkgelegenheid en professionele en persoonlijke vooruitgang voor landbouwgemeenschappen en –families. Aan de andere kant zullen Surinaamse ondernemers en bedrijven in staat zijn om producten te leveren aan hotelexploitanten in Antigua en Barbuda.

Met de ondertekening van deze overeenkomst, ontwikkelen we een economie die meer divers is en die duurzame groei in Suriname kan ondersteunen. We bevorderen de ontwikkeling van infrastructuur, nieuwe technologieën, onderwijs en bedrijven op een verantwoorde manier. We openen een deur voor de Surinaamse bevolking om hun potentie uit te breiden. We brengen Suriname vooruit.

//

A recent official visit to Suriname by Antigua and Barbuda’s Prime Minister, Gaston Browne, culminated in the signing of a partnership agreement with the CARICOM Development Fund (CDF) to set in motion a development program between both countries. There is a significant amount of areas for collaboration, specifically in agriculture and tourism, which proves we are seeking opportunities aligned with our long-term goal to build a sustainable economy and move Suriname forward.

Antigua and Barbuda’s need for food security means that a partnership with Suriname is essential for them to help increase production capacity. Our country will share technical expertise with Antigua and Barbuda’s agricultural sector. At the same time, Antigua will purchase black belly sheep and coconut seedlings from Suriname, and has expressed interest in collaborating with us to replenish its need for citrus fruits. All of this will result in more opportunities for growth, employment, and professional and personal advancement for agricultural communities and families. On the other hand, Surinamese entrepreneurs and businesses will be able to provide products to hotel operators in Antigua and Barbuda. 

By signing this agreement, we are building a more diverse economy that can support sustainable growth in Suriname. We are encouraging the development of infrastructure, new technologies, education, and business in an accountable way. We are opening a door for the people of Suriname to expand their potential. We are moving Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search