skip to Main Content

Verantwoordingsplicht

20160126002

De uitgavenprioriteiten van het 2019 Budget for Real Change oftewel de Begroting voor Werkelijke Verandering van 2019 laten iets zien dat van groot belang is in onze visie: onze verplichting om het welzijn van de Surinaamse bevolking op de eerste plaats te stellen. Door te investeren in gebieden, beleid en programma’s die hun belangen behartigen, zorgen we niet alleen voor vooruitgang in de economie, maar komen we ook onze plicht na als overheid. Dus wat betekent het precies wanneer mensen op de eerste plaats worden gesteld?

Dit betekent dat investeringen worden gedaan in algemeen bestuur en fiscaal management zodat besluiten die impact hebben op mensen altijd worden genomen op een integere manier en werk efficiënt wordt uitgevoerd om gelijkheid en rechtvaardigheid te waarborgen in het proces van de vooruitgang van Suriname. Het betekent het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s die sociale bescherming bieden waarbij tegemoet wordt gekomen aan de basisbehoeften van mensen en de kwaliteit van het leven van alle burgers wordt verbeterd. Het betekent zorgen voor de toekomst van dit land door onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen, zodat elke persoon een stem kan hebben in onze samenleving en kan gedijen. Het op de eerste plaats stellen van mensen betekent het richten van subsidies en bijdragen op de waarborging dat ons gezondheidszorgsysteem de benodigde middelen heeft om voor de mensen te zorgen; het is gericht op de ontwikkeling van infrastructuur, om betere wegen te bouwen zodat kinderen veilig naar school kunnen gaan, en de verbetering van ons energiesysteem zodat er geen woningen, ziekenhuizen, scholen of bedrijven in het donker komen te zitten. Het betekent het beschermen van Suriname en de Surinamers, niet alleen door middel van een goed defensiebeleid, maar door te investeren in projecten op het gebied van milieubescherming voor de verbetering van water- en afvalbeheer en de bevordering van het behoud van onze natuurlijke ecosystemen. Het betekent investeren in economische-, commerciële- en arbeidsaangelegenheden voor het diversifiëren van onze economie, het aantrekken van buitenlandse investeringen voor het land en het ontwikkelen van meer mogelijkheden voor vooruitgang. 

We richten ons op de toekomst. Met een sterke basis van 2018 zal de Begroting voor Werkelijke Verandering van 2019 mensen als een prioriteit blijven aanmerken en heeft de begroting de benodigde middelen, gericht op acties voor het bereiken van daadwerkelijke verandering, welke economische stabiliteit zullen bevorderen en Suriname vooruit zullen blijven brengen.

//

The 2019 Budget for Real Change’s expenditure priorities reflect something of great importance in our vision: our commitment to putting the well-being of the Surinamese people first. By investing in areas, policies, and programs that have their best interest at heart, we are not only moving the economy forward but also delivering on our duty as a government. So, what does it mean to put the people first?

It means investing in general administration and fiscal management, so that decisions that affect the people are always made with integrity, and work is done efficiently to ensure equality and fairness in Suriname’s progress. It means developing and implementing social protection programs that fulfill basic human needs and improve the quality of life of all citizens. It means caring about the future of this country by making education accessible to everyone, so that every person can have a voice in our society and prosper. Putting the people first means gearing subsidies and contributions towards ensuring that our health system has the necessary resources to care for the people; towards infrastructure development, to build better roads so that children can get to school safely, and improving our energy system so that no home, hospital, school, or business is left in the dark. It means protecting Suriname and the Surinamese, not only through good defense policy, but by investing in environmental protection projects that improve water and waste management and encourage the preservation of our natural ecosystems. It means investing in economic, commercial, and labor affairs, to diversify our economy, bring foreign investment into the country and creating more opportunities for advancement.

We look to the future. With a strong foundation in 2018, the 2019 Budget for Real Change will continue to prioritize people and has the necessary tools, focused on actions for real change, that will foment economic stability and keep moving Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search