skip to Main Content

Verantwoordingsplicht

Copy Of 535A4202

Belangrijke oliemaatschappijen hebben hun plannen aangekondigd voor het drillen van drie oliebronnen voor de kust van Suriname, in 2020. Dit is geweldig nieuws voor ons land en de ontwikkeling van deze projecten is mogelijk dankzij onze inspanningen bij het Ministerie van Financiën voor het creëren van de benodigde voorwaarden voor deze investering en het degelijk management hiervan zodat we groei kunnen mogelijk maken voor iedereen in ons land.

Met deze nieuwe investeringen zullen we veel positieve veranderingen in Suriname zien; veranderingen die mogelijk zijn omdat we zijn doorgegaan met het versterken van onze instituten, door het transparanter en efficiënter maken van processen, zodat de voordelen altijd ten gunste komen van het volk. Wat zijn deze voordelen? Betere infrastructuur, waaronder die van scholen, ziekenhuizen en wegen; meer kansen en mogelijkheden voor beroepsontwikkeling en meer werkgelegenheid; toename in bedrijfsactiviteiten en ondersteuning van ondernemers, zodat Surinaamse burgers hun projecten kunnen realiseren, waarbij een bijdrage wordt geleverd aan de diversificatie van de economie en het bouwen van een sterkere markt in Suriname, en meer.

Dit is een mogelijkheid om gezamenlijk door te gaan met het vooruitbrengen van Suriname. Ik heb het eerder aangegeven en ik denk dat het belangrijk is om te benadrukken hoe we omgaan met olievondsten waarbij het vooral belangrijk is om voorbereid te zijn om het maximale hieruit te halen met het welzijn van de bevolking in gedachten. Daarom werken we samen met het bedrijfsleven, vakbonden en landen zoals Noorwegen die erin zijn geslaagd om hun oliesector te ontwikkelen en de levenskwaliteit van de bevolking te verbeteren en waarom we doorgaan met de versterking van onze instituten om ervoor te zorgen dat we beter in staat zijn om te gaan met huidige en toekomstige olievondsten.

//

Important oil companies have announced their plans for the drilling of three oil wells, off Suriname’s coast, in 2020. This is great news for our country, and the development of these projects is possible thanks to our efforts, at the Ministry of Finance, to create the conditions necessary for investment and its proper management so that we can enable growth for everyone in our country.

With these new investments, we will see many positive changes in Suriname; changes that are possible because we have continued to strengthen our institutions, by making processes more transparent and efficient, so that the benefits always reach the people. What are these benefits? Better infrastructure, including that of schools, hospitals, and roads; more opportunities for professional development and an increase in jobs; business growth and entrepreneurial support, so that Surinamese citizens can realize their projects, helping to diversify the economy and build a stronger market in Suriname, and more.

This is an opportunity to continue to move Suriname forward, together. I have said it before and I think it’s important to emphasize that how we deal with oil discoveries, being prepared to make the most of them with the people’s wellbeing in mind, is what matters the most. That is also why we are collaborating with the business community, trade unions, and countries like Norway, who have succeeded in developing their oil industry and enriching people’s lives, and why we continue to strengthen our institutions to ensure we are more than able to deal with current and future oil discoveries.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search