skip to Main Content

Verantwoording

01214281 C3b4 4046 8fef 5070b9c9af8e

Ik sprak onlangs op de United Caribbean Business Fair over hoe ver we zijn gekomen als natie en welke stappen we moeten ondernemen om Suriname vooruit te brengen. We worden elke dag sterker en moeten we ons verantwoordelijk macro-economische beleid voortzetten om een lange termijn en duurzame fiscale positie te bewerkstelligen.

Dit zal efficiëntie besparingen inhouden die subsidies zullen verminderen evenals een hervorming van de elektriciteitssector. Hervormingen van het belastingstelsel omvatten ook de invoering van BTW en een verlaging van directe belastingen om zo de belastingheffing te verschuiven van onstabiele directe belastingen naar een meer stabiele verbruiksbelasting, wat ons concurrentievermogen zal vergroten, omdat het de vooruitzichten voor investeerders, zowel binnenlandse als buitenlandse, verbetert en ons in staat stelt om onze economie te diversifiëren.

Ons beleid is gericht op het handhaven van stabiele economische omstandigheden die beleggers in staat stelt om op lange termijn vooruit te plannen en dat we doorgaan met het wegwerken van de toetredingsdrempels en de barrières voor het zakendoen in Suriname, zodat we economische diversiteit kunnen stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn het verminderen van administratieve rompslomp, het stroomlijnen van wettelijke procedures en het minimaliseren van obstakels die beleggers tegenkomen wanneer zij zich in Suriname willen vestigen.

Hoe stabieler onze economie is en hoe meer zekerheid investeerders hebben over het milieu waarin ze op lange termijn zaken zullen doen, hoe meer concurrerend onze economie zal zijn in vergelijking met andere economieën. Op deze manier kunnen we het Surinaamse volk de doorgroeimogelijkheden blijven bieden die ze verdienen en ervoor zorgen dat we Suriname altijd vooruit helpen.

//

I recently spoke at the United Caribbean Business Fair about how far we have come as a nation and the steps we must take to continue to move Suriname forward. We are growing stronger each day, and we need to continue our responsible macroeconomic policies to engineer a long-term sustainable fiscal position.

This will include efficiency gains that will reduce subsidies and a reform of the electricity sector. Reforms to the taxation system will also include the introduction of a VAT and a reduction in direct taxes to shift taxation away from the volatile direct taxation to a more stable consumption taxation, which will increase our competitiveness as it improves the outlook for investors, both domestic and foreign and allow us to diversify our economy.

Our policies are geared towards maintaining a stable economic environment that allows investors to plan ahead on a long-term basis and moving to remove the barriers of entry and the barriers to business-making in Suriname so we can encourage economic diversity. Examples of that are the reduction of red tape, streamlining of legal processes, and minimization of steps that investors face when they want to establish themselves in Suriname.

The more stable our economy is, and the more certainty investors have about the long-term environment in which they will be operating, the more competitive our economy will appear when compared to other economies. This way we can continue to give the Surinamese people the opportunities for advancement they deserve and ensure that we are always moving Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search