skip to Main Content

Verantwoording

1200px Flag Of Suriname

Momenteel maakt de wereld ongekende tijden door, en Suriname is hierop geen uitzondering. We hebben succesvol een gecompliceerde economische crisis overwonnen en nu, als gevolg van COVID-19, worden we geconfronteerd met wat economen beschouwen als een zware wereldwijde recessie. Ik begrijp hoe crises kunnen leiden tot angst en onzekerheid. Echter, ik wil jullie eraan herinneren dat Suriname recentelijk een economische crisis overwonnen heeft. We hebben geleerd van deze ervaring en we hebben verstandige besluiten genomen, om beter voorbereid te zijn op de toekomst.

We hebben, bijvoorbeeld, gewerkt aan vier belastingwetten om de belastingdienst en het belastingsysteem in Suriname efficiënter te maken. Onder deze wetten zijn onder meer Belasting Identificatienummers geïntroduceerd en zijn verdere wijzigingen aangebracht aan de Wet Inkomstenbelasting van 1922, de Wet op de Loonbelasting en de Wet Omzetbelasting van 199. Deze hervormingen zorgen ervoor dat het Surinaamse belastingsysteem voldoet aan internationale belastingwetgeving en beste werkmethoden en hiermee wordt modernisering, transparantie, vereenvoudiging en efficiëntie bereikt.

Tegelijkertijd, heeft het Ministerie van Financiën succesvol het proces begeleid voor het opzetten van een Suriname Stabilisatie en Spaar Fonds, een project dat centraal stond bij de inspanningen van de overheid gericht op de hervorming van de financiële structuur van Suriname en de beste bescherming van de toekomst van ons land. Dit besluit is niet alleen een grote stap in het vooruitbrengen van Suriname, maar is een weerspiegeling van onze toewijding om de beste werkmethoden en internationale voorbeelden te incorporeren in onze economische processen.

Hoe werkt het Suriname Stabilisatie en Spaar Fonds nu precies? In simpele bewoordingen, dit is een systeem voor de overheid om gelden te sparen, zodat het bijdraagt aan de bescherming van het land tegen de effecten van fluctuaties in de prijzen van basisgoederen, waardoor we beter in staat zijn om een crisis te overwinnen en tevens draagt het bij aan een meer constante groei van de economie.

Het lijdt geen twijfel dat de feiten voor zich spreken. Dat is waarom we deze data en meer hebben gebruikt om buitenlandse investeerders te stimuleren om zaken te doen in Suriname. Daarnaast zijn we door middel van zorgvuldige onderhandelingen erin geslaagd diverse internationale organisaties en banken te benaderen, waardoor we nu beter voorbereid zijn op hetgeen dat gaat komen. Internationale ondernemingen en organisaties voelen zich comfortabeler om in Suriname te investeren en zullen hierdoor belangrijke mogelijkheden ontstaan voor Suriname.

In deze tijden is het belangrijk om gefocust te blijven. Verschillende politieke figuren willen dat mensen aandacht besteden aan hun aanvallen en negatieve verhalen. Het is nu de tijd om samen te werken om wat de toekomst mocht brengen het hoofd te bieden. Dit is het moment om solidariteit te tonen om onze levens te beschermen, te zorgen voor onze familie en om elkaar te helpen vooruit te komen. Dit is een tijd van hoop en waarheid. We moeten de politieke en persoonlijke aanvallen achter ons laten en onze inspanningen richten op het werken aan een beter Suriname. We hebben het al eerder gedaan en we zullen het weer doen. Laten we samen doorgaan met het vooruitbrengen van Suriname.

//

Currently the world is going through unprecedented times, and Suriname is not the exception. We have successfully overcome a complicated economic crisis and now, due to the COVID-19, we are facing what we, as economists, see as a deep global recession. I understand how crises bring fear and uncertainty. However, I would like to remind you that Suriname has recently overcome an economic crisis. We have learned from the experience and we have made smart decisions to be better prepared for the future.

For example, we have worked on four tax laws to make tax authorities and the tax system in Suriname more efficient. Among these were the Tax Identification numbers, further changes to the 1922 Income Tax Act, the Wage Tax Act and the Turnover Tax Act 199. These reforms ensure that the Surinamese tax system complies with international tax laws and best practices, and leads to modernization, transparency, simplification and efficiency.

At the same time, the Ministry of Finance has successfully led the process to create the Suriname Stabilization and Savings Fund, a project that has been at the core of our government’s efforts to reform the financial structure of Suriname and best safeguard the future of our country. This decision is not only a great step in moving Suriname forward, but represents our commitment to instill best practices and international examples in our economic processes.

Now, how does the Suriname Stabilization and Savings Fund work? In simple words, this is a system for the state to save money, so it helps to protect the country against the effects of commodity shocks, allows us to better overcome a crisis and helps the economy grow at a more constant pace.

There’s no doubt that facts speak for themselves. That’s why we have used this data and more to encourage foreign investors to do business in Suriname. Additionally, through careful negotiations we have been successful in engaging with several international organizations and banks, and now we are better prepared to face what’s next. International businesses and organizations feel more secure about investing in Suriname, and important opportunities will come to Suriname.

This is a time to stay focused. Several political figures want people to pay attention to their attacks and negative narratives. Now is the time to work together to face what’s coming next. This is the moment for solidarity to protect our lives, take care of our families, and help each other to move forward. This is a time for hope and truth. We must leave political and personal attacks behind, and drive our efforts toward building a better Suriname. We have done it before and we will do it again. Together, let’s keep moving Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search