skip to Main Content

Verantwoording

Unknown

De Raad van Bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft onlangs het Artikel IV Overleg 2019 met Suriname afgerond, waarin zij de vooruitgang van ons land in het afgelopen jaar benadrukt, met sterke indicatoren voor gestage economische groei en ontwikkeling. We hebben hard gewerkt om een sterkere economie op te bouwen, met beleid dat gericht is op transparantie, verantwoording en integriteit. Ons doel is het welzijn van de Surinaamse bevolking te verbeteren.

Volgens het Artikel IV Overleg van het IMF groeit de Surinaamse economie gestaag. De inflatie is niet alleen laag, maar blijft dalen als gevolg van wisselkoersstabiliteit en beheersing van overtollige liquiditeit. De werkloosheid is ook gedaald en het BBP zal naar verwachting in de periode 2019-2024 jaarlijks toenemen. Uitbreidingen in groot- en detailhandel, de bouwsector, hotels, restaurants en productie hebben geleid tot actieve groei (als onderdeel van ons streven naar diversificatie van de Surinaamse economie), terwijl de mijnbouw stabiel is gebleven. Dit is zeer positief voor Suriname. Naarmate onze economie stabiel blijft, naarmate er meer mogelijkheden voor professionele ontwikkeling ontstaan, en naarmate de instroom van investeringen toeneemt, zal de kwaliteit van leven voor de Surinaamse bevolking blijven verbeteren.

Dit is een bevestiging dat Suriname de juiste weg volgt. Het is bewijs dat we onze beloften nakomen: goede beslissingen nemen om economische groei te stimuleren en de mensen prioriteit te geven. We brengen Suriname vooruit.

//

The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) recently concluded the 2019 Article IV consultation with Suriname, in which they have highlighted our country’s progress over the past year, with strong indicators of steady economic growth and development. We have been working hard to build a stronger economy, with policies that focus on transparency, accountability, and integrity. Our goal is improving the Surinamese people’s wellbeing.

According to the IMF’s Article IV consultation, Suriname’s economy is growing steadily. Inflation is not only low but continues to decrease, due to exchange rate stability and control over excess liquidity. Unemployment rate has also fallen and GDP is expected to expand annually during the 2019-2014 period. Expansions in wholesale and retail trade, construction, hotels, restaurants, and manufacturing, has led to active growth (as part of our commitment to diversifying Suriname’s economy), while mining has remained stable. This is very positive for Suriname. As our economy remains stable, as more opportunities for professional development arise, and as the influx of investment increases, the quality of life will continue to improve for the Surinamese people. 

This is a confirmation that Suriname is following the right path. This is evidence that we are keeping our promises: making sound decisions to encourage economic growth and prioritize the people. We are moving Suriname forward. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search