skip to Main Content

Verantwoording

Staatsolie Gr

Staatsolie heeft recentelijk een 30 jarige productieverdelingsovereenkomst getekend met Columbus Energy Resources. Gedurende de eerste zeven jaren, zal het in Engeland gevestigd olie- en gasexploratiebedrijf een minimaal exploratieprogramma uitvoeren voor het Weg Naar Zee (WNZ) onshore block dat een oppervlakte beslaat van 90.100 hectaren. Dit is spannend en belangrijk nieuws. Overeenkomsten zoals deze zijn het resultaat van een gunstig investeringsklimaat waar we hard aan gewerkt hebben om dit tot stand te brengen in ons land en zijn een voorbeeld van hoe Suriname vooruit gaat.

Ik wil benadrukken dat dit een vooruitgang is voor Suriname. Naarmate investeringsmogelijkheden blijven ontstaan en de internationale gemeenschap steeds meer betrokken raakt in het potentieel en de talenten die ons land te bieden heeft, nemen de mogelijkheden voor groei en ontwikkeling toe. Werkgelegenheid, onderwijs, infrastructuur, gezondheidzorg, veiligheid: dit zijn allemaal sectoren die verbeterd worden door de middelen en mogelijkheden die het land binnenkomen. En als we praten over investering, bedoelen we niet alleen geld; we praten over nieuwe technologieën, modernisering, know-how en capaciteitsversterking, uitbreiding van onze toegang tot nieuwe markten, in contact komen met verschillende culturen en meer gebieden vinden waardoor we diversificatie van de economie voor lange termijn vooruitgang, kunnen continueren.

Suriname staat open voor business. We hebben hard gewerkt om te komen waar we vandaag zijn. En het is mogelijk geweest omdat we onze focus gericht hebben op het creëren van vertrouwen en transparantie door middel van gedegen beleidsvorming en een duidelijk plan om Suriname vooruit te brengen.

//

Staatsolie recently signed a 30-year production-sharing agreement with Columbus Energy Resources. For the first seven years, the Britain-based oil and gas exploration company will carry out a minimum exploration program for the onshore Weg Naar Zee (WNZ) block, which covers 90,100-hectares. These are exciting and important news. Agreements such as this one result from the favorable investment conditions we have worked hard to create in our country and an example of how Suriname is moving forward.

I want to highlight that this is a win for Suriname. As investment opportunities continue to emerge, and the international community becomes more engaged with the potential and talent found in our country, the possibilities for growth and development multiply. Employment, education, infrastructure, health, security: these are all sectors that are improved by the resources and opportunities coming into the country. And when we talk about investment, we don’t mean solely money; we are talking about new technologies, modernization, know-how and capacity building, expanding our access to new markets, connecting with different cultures, and finding more avenues through which we can continue to diversify the economy for long-term progress. 

Suriname is open for business. We have worked hard to get to where we are today. And it has been possible because we have focused on building trust and transparent through sound policymaking and a clear plan to move Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search