skip to Main Content

Verantwoording

20160126002

Verantwoording gaat om resultaten. We willen dat de resultaten van onze besluiten en acties voor zichzelf spreken. Dat is waarom ik trots ben om te zien dat onze inspanningen en ons beleid hebben geleid tot positieve resultaten die Suriname op het pad hebben geplaatst richting duurzame economische groei.

We hebben rekening gehouden met het belang van de diversificatie van onze economie voor de economische groei op lange termijn van Suriname. Vandaag de dag, kunnen we stellen dat ons plan werkt. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek heeft een reële groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) vastgesteld van 1,8% in 2017 en van 2,6% in 2018. De belangrijkste contribuanten aan onze economie in beide jaren waren landbouw, veeteelt, visserij en bosbouw, hotels en restaurants, energie en constructie. Er was tevens een sterke heropleving van de groothandel en kleinhandel in 2018, welke heeft geleid tot hogere bijdragen aan de staatskas.

De algemene economische groei heeft bijgedragen aan de toename in de overheidsinkomsten, maar het beleid dat we hebben geïmplementeerd voor het incorporeren van transparantie en efficiëntie in onze processen, zoals met de hervormingen voor de modernisering van de belastingdienst, hebben een grote rol gespeeld bij het mogelijk maken van vooruitgang. Dit, samen met het feit dat de neergaande trend van de 12-maandelijkse inflatie heeft voortgezet (het is vastgesteld op 9,2% in 2017, op 5,4% tegen het einde van 2018 en op 4,3% in juli van 2019), en een stabiele wisselkoers, heeft ons in staat gesteld om de investeringen in sociale projecten te verhogen, waaronder de structurele verbetering in de gezondheidszorg en de onderwijsinfrastructuur, ter verbetering van de levensomstandigheden en het creëren van mogelijkheden voor de bevolking van Suriname.

Iedere dag ontwikkelen we meer mogelijkheden en bouwen we aan een solide traject, zodat de toekomstige Surinaamse generaties de vruchten kunnen plukken van de gedegen planning en implementatie. We houden ons aan onze belofte om het welzijn van Surinaamse bevolking op de eerste plaats te stellen terwijl we doorgaan met het vooruitbrengen van Suriname.

//

Accountability is about results. We want the outcome of our decisions and actions to speak for themselves. That is why I’m proud to see that our efforts and policies have yielded positive results that have put Suriname on the path to sustainable economic growth. 

We have taken into consideration the importance of diversifying our economy for the Suriname’s long-term economic growth. Today we can say that our plan is working. The General Bureau for the Statistic recorded a real growth of the Gross Domestic Product (GDP) of 1.8% in 2017 and 2.6% in 2018. The strongest contributors to our economy in both years have been agriculture, animal husbandry, fishing and forestry, hotel and restaurants, energy and construction. There was also a strong revival of the wholesale and retail trade in 2018, which increased contributions to the state treasury.

General economic growth has contributed to an increase in government revenue, but the policies we have implemented to instill transparency and efficiency in our processes, such as with the tax administration modernization reforms have played a big part in making progress possible. This, together with the fact that 12-month inflation has remained on a downward path (it was recorded at 9.2% in 2017, at 5.4% by the end of 2018, and 4.3% in July 2019), and a stable exchange rate, has allowed us to increase investment in important social projects, including improving structural, healthcare and educational infrastructure, to improve living conditions and create opportunities for the people of Suriname. 

We are creating more opportunities each today, and building a solid path so that future Surinamese generations can also reap the benefits of sound planning and implementation. We are keeping our promise to put the Surinamese’s people wellbeing first as we continue to move Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search