skip to Main Content

Verantwoordelijkheid

1200px Flag Of Suriname

Wederom was de voor seizoensinvloeden gecorrigeerde inflatie in Suriname nul procent (0%). Dit is uitstekend nieuws. We hebben nu acht maanden van seizoens-gecorrigeerde nulinflatie en, tenzij een ongewone inflatoire gebeurtenis optreedt, verwachten we dat de eindejaarsinflatie onder de 3% uitkomt. Er zijn nog steeds uitdagingen en er is veel werk te doen, maar het is bemoedigend om te zien hoe ons land aan het verbeteren is en hoe onze inspanningen een positieve invloed hebben op onze economie en het leven van de mensen.

De spotmarktdepreciatie van vorige maanden had geen effect op het inflatiecijfer. Een afnemende en beheerste inflatie betekent dat de koopkracht van de Surinaamse burger geleidelijk aan toeneemt waardoor de levensstandaard in Suriname kan verbeteren. Het betekent dat de kosten van essentiële goederen en diensten, zoals voedsel, onderwijs, transport, gezondheidszorg, kleding en energie, stabiel blijven. Tegelijkertijd is dit ook een uitstekend signaal voor internationale markten en voor degenen die in Suriname willen investeren, omdat het vertrouwen in onze economie schept. Dit heeft ook een positief effect op het leven van de mensen. Buitenlandse investeringen stimuleren werkgelegenheid en professionele vooruitgang; ze creëren mogelijkheden en kansen voor de ontwikkeling van infrastructuur en helpen onze economie floreren.

We zijn op de goede weg. We zullen blijven werken met een gezond oordeel en een duidelijk plan om onze doelstelling, namelijk een stabiel economisch landschap waar de Surinaamse bevolking kan gedijen, te handhaven. We zullen hiertoe blijven samenwerken om een betere toekomst op te bouwen en Suriname vooruit te brengen.

//

Once again, the seasonally adjusted inflation in Suriname was zero. This is excellent news. We now have eight months of seasonally adjusted zero inflation, and, unless there is an unusual inflationary event, we are expecting to see year-end inflation below 3%. There are still challenges and a lot of work to do, but it is encouraging to see how our country is improving and how our efforts are having a positive impact on our economy and people’s lives. 

The spot market depreciation of previous months had no effect on the inflation rate. A decreasing and controlled inflation rate means that Surinamese citizen’s purchasing power increases little by little, allowing for the standard of living to improve in Suriname. It means that the cost of essential goods and services, such as food, education, transportation, health care, clothing, and energy, remains stable. At the same time, this is also an excellent sign for international markets and for those who want to invest in Suriname, as it creates confidence in our economy. This also has a positive effect on people’s lives. Foreign investment boosts employment and professional advancement, creates opportunities for infrastructure development, and helps our economy prosper.

We are on the right track. We will continue to work with sound judgment and a clear plan to maintain our goal for a stable economic landscape, where the Surinamese people can thrive. We will keep working together to build a better future and move Suriname forward. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search