skip to Main Content

Integriteit

Image

Wereldwijd zien we de eerste indicaties van de impact van onze acties op het milieu en hoe dit effect heeft op de gezondheid en het welzijn van mensen. Om een duurzamere maatschappij te ontwikkelen, moeten we een milieubewuste mentaliteit bevorderen en de benodigde wettelijke maatregelen nemen om onze planeet te beschermen. En dat is wat Suriname doet door de goedkeuring van de Milieu Raamwet.

De Milieu Raamwet is de eerste stap die Suriname heeft genomen voor de wettelijke bescherming van het milieu. Het is een conceptwet met regels voor het duurzaam management van het milieu, welke samengaat met onze missie om Suriname vooruit te brengen door milieubescherming een essentieel onderdeel te maken van onze lange termijn economische groei. De principes van publieke toegang, participatie en wettelijke bescherming, het voorzorgsprincipe, het “vervuiler betaalt” principe, milieu- en planningsprincipes en het principe van milieu impact analyse hebben geleid tot de ontwikkeling van de wet. Het meest belangrijk is dat deze wet een raamwet is voor de ontwikkeling van beleid, een milieustrategie en andere wetten; het is een wet die werkbaar en afdwingbaar is, opgesteld op een manier dat alle actoren in Suriname de voorgeschreven regels kunnen toepassen, zodat we het milieu schoon kunnen houden voor toekomstige generaties.

We zijn bewust bezig met de bescherming van ons milieu en wetten zoals deze helpen ons om ons te houden aan deze verplichting en dit om te zetten in een uitvoerbaar plan, waarbij we een daadwerkelijke verandering kunnen bewerkstelligen. Net als onze samenwerking ten behoeve van de minimalisering van de verspreiding van COVID-19, zijn de juiste tools en een collectieve inspanning nodig voor de bescherming van onze ecosystemen.

//

Around the world, we are seeing signs of the impact of our actions on the environment, and how this affects the health and wellbeing of people. To build a more sustainable society, we must promote an environmental responsibility mindset, and take the legal measures needed to protect our planet. And that is what Suriname is doing with the adoption of the Environmental Framework Act.

The Environmental Framework Act is Suriname’s first step to legally protect the environment. It is a draft law containing rules for sustainable environmental management, which goes hand in hand with our mission to move Suriname forward by making environmental protection an essential part of long-term economic growth. Principles of public access, participation and legal protection, the precautionary principle, the “polluter pays” principle, environment and planning principles, and the principle of environmental impact-analysis have led to the creation of the law. Most importantly, this law is a framework for the development of policy, environmental strategy and other laws; it is a law that is workable and enforceable, allowing all actors in Suriname to apply the rules dictated so that we can keep the environment clean for future generations.

We are conscious about protecting the environment, and laws such as this one help us reinforce that commitment and take it to an actionable plan where we can create real change. In the same way that we are working together to minimize the spread of COVID-19, protecting our ecosystems requires the right tools and a collective effort.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search