skip to Main Content

Fondsen voor COVID-19 – Verantwoording

Unknown

Naarmate de situatie met betrekking tot COVID-19 over de hele wereld zich verder ontwikkelt, werkt het Ministerie van Financiën samen met de internationale partners van Suriname om beschikbare middelen te mobiliseren teneinde op de gezondheids- en economische effecten van het virus te kunnen reageren. We handelen snel en met een gezond oordeel, niet slechts om ervoor te zorgen dat onze medische teams en ziekenhuizen over de middelen beschikken die nodig zijn om levens te redden, maar ook om de economische situatie te beheersen en het toekomstige welzijn van onze mensen te beschermen.

Als gevolg van het voorgaande hebben we reeds maatregelen getroffen om 5 miljoen US dollars die de Wereldbank aan Suriname beschikbaar heeft gesteld, vrij te geven. De steun van deze organisatie komt in de vorm van een 30-jarige concessionele lening, met een rente van slechts 4% en een aflossingsvrije periode van zes jaar; en heeft zij de voor het eerste jaar bijkomende kosten geannuleerd. Tegelijkertijd hebben we een bedrag van USD 290.000 verkregen uit de Contingent Emergency Response Component van het Saramacca Kanaal Project, gefinancierd door de Wereldbank, voor de aankoop van medische benodigdheden om COVID-19 te kunnen bestrijden. Het Ministerie van Financiën werkt ook samen met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, die 1 miljoen US dollars uit een lopend project heeft goedgekeurd, en heeft het ministerie een afzonderlijk project ontwikkeld met het Ministerie van Volksgezondheid en de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie om het virus aan te pakken.

Met betrekking tot de effecten van COVID-19 op de economie, zijn we doende een economisch stimuleringsplan op te stellen, gericht op gebieden waarin we externe hulp nodig hebben, en sociale vangnetten. Bedrijven die door de situatie met het corona virus in moeilijkheden komen te verkeren, zullen uit het op te richten ‘Stimulus Fonds’ financiële steun van de overheid krijgen. We staan voortdurend in contact met het bedrijfsleven alsook met donoren en het COVID-19 Team, om ervoor te zorgen dat we allen op hetzelfde spoor zitten. Als onderdeel van een overeenkomst met de Caribbean Development Bank heeft deze organisatie zich gecommitteerd aan het implementeren van flexibele voorwaarden voor Suriname, en zal zij begrotingssteun en toekomstige rentebetalingen omzetten in langlopende leningen van 1%. Als een lidstaat komt Suriname ook in aanmerking voor ontvangst van een pakket van USD 2,3 miljard van de Islamic Development Bank (Islamitische Ontwikkelingsbank).

Deze recente en noodzakelijke inspanningen zijn mogelijk geweest door het feit dat we hebben geïnvesteerd in het versterken van onze internationale relaties. Door de acties van het Ministerie van Financiën hebben we het juiste beleid, ‘best practices’ en infrastructuur geïmplementeerd om buitenlandse investeringen aan te trekken en te beheren. Suriname is hierdoor beter voorbereid. We hebben de juiste instrumenten en een verantwoordelijk team van experts om deze nieuwe situatie te trotseren. We zullen blijven vooruitgaan.

//

As the situation regarding COVID-19 progresses across the globe, the Ministry of Finance is working together with Suriname’s international partners, to mobilize available funds to respond to the health and economic effects of the virus. We are acting quickly and with sound judgment, not only to ensure our medical teams and hospitals have the resources they need to save lives, but also to manage the economic situation and protect the future wellbeing of our people.  

As a result, we have already taken measures to release the five million US dollars that the World Bank has made available to Suriname. The organization’s support comes as a thirty-year concessional loan, with an interest of only 4% with a six-year grace period, and they have canceled additional costs for the first year. At the same time, we have secured an amount of USD 290,000 from the Contingent Emergency Response Component of the Saramacca Canal Project, funded by the World Bank, for the purchase of medical supplies to combat COVID-19. The Ministry of Finance has also been working with the Inter-American Development Bank, which has approved 1 million USD from an ongoing project, and we have been developing a separate project with Public Health and the Pan-American Health Organization to tackle the virus.

Regarding the effects of COVID-19 on the economy, we are formulating an economic stimulus plan, focused on areas in which we need external aid, and social safety nets. Under the “stimulus fund” being set up, companies facing difficulties because of the situation with the coronavirus will receive financial support from the government. We have been in constant contact with the business community as well as donors and the COVID-19 team, to ensure we are all on the same track. As part of an agreement with the Caribbean Development, the organization has committed to implementing flexible conditions for Suriname, and they will convert budget support and future interest payments into long-term loans at 1%. As a member country, Suriname is also eligible to receive a 2.3 billion USD package from the Islamic Development Bank.

These recent and necessary efforts have been possible thanks to the fact that we have invested into strengthening our international relationships. Through the actions taken by the Ministry of Finance, we have implemented the right policies, best practices and infrastructure to attract and manage foreign investment. Because of this, Suriname is more prepared. We have the right tools and an accountable team of experts to affront this new situation. We will keep moving forward.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search