skip to Main Content

Fitch

Unknown 1

Fitch geeft aan dat de Surinaamse economie uit het diepe dal van 2015 en 2016 is geklommen en groeiende is met meer dan 3% op jaarbasis volgens de Economic Activity Survey van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De verbeterde macro-economische omstandigheden blijken ook duidelijk uit de scherpe daling in de inflatie, welke is gedaald tot onder 5% sinds februari 2019, en de gestadige opbouw van de reserves van het land, welke is gegroeid naar USD 713 miljoen aan het einde van juli 2019 oftewel 4 maanden importdekking. Indien de mijnbouw importen niet worden meegerekend, welke volledig worden gefinancierd door de mijnbouwbedrijven zelf, strekt deze dekking tot 5,8 maanden.

Fitch heeft de soevereine rating van Suriname gehouden op B-, ondanks de continue verbeteringen in de overheidsfinanciën en het economisch herstel, waarbij kan worden opgemerkt dat er risico’s zijn door druk als gevolg van uitgaven en financieringen. Het strikt uitgavenbeleid sinds 2015 en de verhoogde inkomsten na 2016 hebben geresulteerd in een afnemend tekort op basis van verplichtingen, hetgeen de internationale standaard is voor het beoordelen van fiscaal beleid. Het tekort is gedaald van 10,6% van het BBP in 2016 naar 8,8% in 2017 en 7,6% in 2018. Daarnaast hanteert de overheid een strikte discipline om onnodige en inefficiënte uitgaven te vermijden terwijl de sociale en zekerheidsstelsels worden verbeterd. Tegelijkertijd, zijn de kapitaaluitgaven belangrijker geworden en beslaan deze inmiddels 13-14% van de totale overheidsuitgaven, vergeleken met 8% in 2015. De private sector is nauw betrokken in deze processen, hetgeen de spin-off voor werkgelegenheid en inkomsten voor nationale bedrijven verbetert.

Een punt van zorg voor Fitch is dat het hoge niveau van de overheidsuitgaven sinds 2018 zou leiden tot een hogere inflatie en het terugvallen van de internationale reserves. De inflatie is echter continu gedaald in 2018 en 2019, terwijl de internationale reserves aanzienlijk zijn toegenomen. 

De monetaire en fiscale autoriteiten werken nauw samen wat betreft de coördinatie van het macro-economisch management. In dit kader is er een Coödinatiecommissie voor Monetair en Fiscaal Beleid geïnstalleerd voor het handhaven en verbeteren van de coördinatie tussen het fiscaal beleid van de overheid en het monetair beleid van de CBvS. In de afgelopen 5 maanden heeft de CBvS ook haar organisatie versterkt om haar mandaat van monetaire en financiële stabiliteit en verbeterde omstandigheden voor een evenwichtige sociaal-economische ontwikkeling effectiever uit te voeren. Hieronder vallen nieuwe of gereorganiseerde afdelingen op het gebied van open-markttransacties, strategische investeringen, fintech, interne controle, risicobeheer en naleving van de voorschriften, alsmede modernisering en actualisering van de financiële wet- en regelgeving.

De nieuwe organisatie-, analytische en beleidsinstrumenten zullen de CBvS in staat stellen zich beter te richten op een noodzakelijke en niet overtollige liquiditeit in de markt en nauwkeurigere prognoses van de liquiditeitsbehoeften van de private sector en de overheid. Sinds maart 2019 heeft de CBvS zich gericht op het verminderen van overtollige liquiditeit die was ontstaan in de economie, waarbij de beschikbaarheid van voldoende liquide middelen is gewaarborgd voor het financieren van de groeiende economische activiteit.

De CBvS is erin geslaagd te zorgen voor een vlotte en efficiënte uitvoering van de buitenlandse betalingen en om de import van goederen te waarborgen, ondanks de negatieve gevolgen van de onrechtmatige inbeslagname van een verzending contante gelden van de CBvS door het Openbaar Ministerie van Nederland in april 2018. Naar aanleiding van deze onrechtmatige inbeslagname heeft de CBvS een klacht ingediend bij de rechtbank in Noord Holland, welke behandeld zal worden op 5 november 2019. Daarnaast is de CBvS in nauw overleg en in onderhandeling met verschillende partijen voor het spoedig hervatten van contante geldovermakingen. De CBvS verwacht dat dit zal helpen bij het elimineren van speculatieve activiteiten op de wisselkoersmarkt.

Vooruitblikkend, zal de operationalisering van het Spaar en Stabiliteitsfonds Suriname (SSFS) een stabielere en meer gediversifieerde inkomstenstroom ondersteunen voor de overheid en toekomstige generaties. De overheid heeft zich ertoe verbonden om de inkomsten uit de mijnbouw boven een bepaalde drempel over te dragen aan het nieuwe soevereine welfaartsfonds van Suriname. Dit zal de inkomsten van de overheid uit de mijnbouw stabiliseren en Suriname helpen ontsnappen aan de internationale cyclussen van welfaart en crises van de grondstoffenindustrieën.

Fitch merkte op dat Suriname een grote nieuwe olie-ontdekking heeft aangekondigd van ongeveer 800 miljoen vaten van produceerbare olie. Zij merkte op dat hoewel het onmiddellijke effect mogelijk niet merkbaar is, dit overheidsfinanciering zou kunnen faciliteren, terwijl met de oliewinning zou kunnen worden gestart in 3 tot 5 jaar.

//

Fitch reports that the Surinamese economy has climbed out of the deep crisis of 2015 and 2016 and is growing by more than 3% on an annual basis, according to the Economic Activity Survey of the Central Bank of Suriname (CBvS). The improved macroeconomic conditions are also apparent from the sharp fall in inflation, which has fallen below 5% since February 2019; and the steady build-up of the country’s international reserves, which climbed to USD 713 million at the end of July 2019, or 4 months of import coverage. If mining imports are excluded, which are fully financed by the mining companies themselves, the coverage extends to 5.8 months.

Fitch kept Suriname’s sovereign rating at B-, notwithstanding the continued improvements in state finances and the economic recovery, but noting risks emanating from expenditure and financing pressures. The tight spending policy since 2015 and the increased income after 2016 have resulted in a decreasing deficit on a commitment basis, which is the international standard to assess fiscal policy. The deficit fell from 10.6% of GDP in 2016 to 8.8% in 2017, and 7.6% in 2018. In addition, the government enforced a strict discipline to avoid unnecessary and inefficient spending, while strengthening its social and protection policy. At the same time, capital expenditure has increased in importance, and now accounts for 13-14% of total government spending, compared to 8% in 2015. The private sector is closely involved in these processes, which improves the spin-off towards employment and income for national companies.

Fitch expressed a worry that the high level of government spending since 2018 would lead to higher inflation and declining international reserves. However, inflation has continuously fallen during 2018 and 2019, while international reserves have increased significantly.

Monetary and fiscal authorities work closely together to coordinate macroeconomic management. In this context, they set up the Monetary and Fiscal Policy Coordination Committee to maintain and heighten coordination between the fiscal policy of the government and the monetary policy of the CBvS. Over the past 5 months, the CBvS has also reinforced its organizational to more effectively implement its mandate of monetary and financial stability, and improved conditions for balanced socio-economic development. This includes new or reorganized departments in the field of open market operations, strategic investments, fintech, internal audit, risk management and compliance, as well as the modernization and updating of financial legislation and regulations. 

The new organization and analytical and policy instruments will allow the CBvS to better target a necessary but not excessive level of liquidity in the market place and more accurately forecast liquidity needs by the private sector and the government.  Since March 2019, the CBvS has focused on reducing excess liquidity in the economy that had built up, but ensuring availability of sufficient liquidity to finance the growing economic activity. 

The CBvS has succeeded in ensuring the smooth and efficient execution of foreign payments and securing the import of goods, despite the negative repercussions of the unlawful seizure of a cash shipment from the CBvS by the Dutch Public Prosecution Service in April 2018. Following the unlawful seizure, the CBvS filed a complaint with the Noord-Holland District Court, which will be handled by the Court on 5 November 2019. In addition, the CBvS is in close consultation and negotiation with various parties to resume cash transfers soon. The CBvS expects that this will help eliminate speculative actions on the foreign exchange market 

Looking ahead, the operationalization of the Savings and Stabilization Fund Suriname (SSFS) will support a more stable and diversified income stream for the government and future generations. The government has committed itself to transferring mining income above a certain threshold to Suriname’s new sovereign wealth fund. This will stabilize government revenue from mining and help Suriname escape the international boom and bust cycles of the raw materials industries. 

Fitch noted that Suriname announced a large new oil discovery of about 800 million barrels of recoverable oil. They noted that while the immediate effect might not be noticeable, this could facilitate government financing, while extraction of the oil could begin in 3-5 years. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search