skip to Main Content

Economisch Pakket

Unknown

Dit zijn ongekende tijden voor de wereld en voor Suriname. De COVID-19 pandemie heeft de meeste economieën beïnvloed, inclusief die van ons, en hoewel we succesvol een gecompliceerde economische crises hebben overwonnen zijn we ons bewust, als economen, van de zware wereldwijde recessie waarmee we worden geconfronteerd. Ik begrijp hoe deze crises kunnen leiden tot angst en onzekerheid, maar dankzij de lessen die we hebben geleerd uit eerdere ervaringen en de verstandige besluiten die we hebben genomen, is Suriname voorbereid op de toekomst.

De Surinaamse bevolking stond altijd bovenaan onze prioriteitenlijst. Vandaag de dag gaan we door met het nemen van de juiste beslissingen; dit doen we op een tijdige manier en met onze sociaal gerichte strategie, voor het terugdringen van de coronavirus crisis en het vooruitbrengen van het land. Daarom hebben we het Surinaams Economisch Pakket opgezet; een zorgvuldig ontwikkeld initiatief waarbij drie fondsen zijn betrokken: Het COVID Noodfonds van SRD 400 miljoen, het Productiefonds van SRD 300 miljoen en het COVID Medisch Fonds van SRD 500 miljoen van de internationale gemeenschap.

Het COVID Noodfonds is gericht op het helpen van Surinaamse gezinnen die het financieel moeilijk hebben na de lockdown en kampen met de vertraging van de economie en de productievermindering. We verhogen de uitkeringen voor kinderbijslag, de algemene oudedagsvoorziening (AOV), mensen met beperkingen, huishoudens die SRD 37 ontvingen aan hulp, waarbij een maandelijkse uitkering wordt toegevoegd voor gepensioneerden, en SRD 1500 voor werkzoekenden of werklozen. Het fonds zal tevens SRD 50 miljoen bijdragen aan het Woningbouwfonds om mensen te helpen die problemen hebben op het gebied van vaste huisvesting.

Het Productiefonds is opgezet voor het stabiliseren en verder versterken van de economie. Een Commissie, gevormd door de vakbeweging (RAVAKSUR), het bedrijfsleven (VSB en ASFA) en de overheid (Financiën, HIT, Arbeid) zullen het startkapitaal van SRD 300 miljoen beheren. Samen, zullen we diensten verlenen op het gebied van investeringen, krediet, belastingen en export, met name aan bedrijven die zich inzetten voor de diversificatie van onze economie. Dit betekent het helpen verhogen van de lokale productie door ondersteuning van kleine- en middelgrote ondernemingen en het promoten van lokaal ondernemerschap en het voortzetten van de ondersteuning van economische diversiteit door middel van landbouw en toerisme. Dit deel van het pakket bestaat tevens uit veelomvattende initiatieven om bedrijven en gezinnen te ondersteunen in deze tijden, bijvoorbeeld door de uitbreiding van belastingkredieten, uitstel van inkomstenbelasting, een gemakkelijk betalingsschema en meer. Dit is een holistische inspanning, waarbij een ieder zijn/haar aandeel moet doen. Naast het economisch pakket roept de overheid het bankwezen op om specifieke maatregelen te treffen om te helpen bij de ondersteuning van de Surinaamse bevolking in deze tijden.

Wat betreft het COVID Medisch Fonds zullen, dankzij de lange-termijn relaties die het Ministerie van Financiën heeft opgebouwd met internationale organisaties en buitenlandse investeerders over de afgelopen drie jaar, de Wereldbank en de IDB onze gezondheidssector ondersteunen met USD 31,7 miljoen, welke directe ondersteuning zal bieden aan Surinaamse patiënten en medische instellingen en zal worden gebruikt voor de aanschaf van medische benodigdheden. Tegelijkertijd, zullen we doorgaan met het ontwikkelen van specifieke samenwerkingsprojecten met de CDB, de EIB en OIC ten voordele van Surinaamse gezinnen en rekenen op de ondersteuning van instellingen als de IsDB, ITFC en ICD welke ondersteuning bieden aan de Surinaamse internationale handel en de private sector.

We hebben deze pakketten ontwikkeld voor het verkrijgen van directe resultaten en om ons op korte termijn ondersteuning te bieden, maar ook om bij te dragen aan de voortzetting van de groei van Suriname op de middellange en lange termijn. Ze voldoen niet alleen aan wetgeving, maar zijn ontwikkeld in samenwerking en overleg met het bedrijfsleven, vakbonden en verschillende deskundigen binnen de overheid, waarbij andermaal is aangetoond hoe belangrijk het is dat we samenwerken voor het overwinnen van obstakels en het bereiken van het beste resultaat voor iedereen.

We moeten denken aan het Suriname dat we willen voor de toekomst. Het economisch pakket, samen met ons harde werk, toewijding en vastberadenheid, zal ons land weer op de rails krijgen. Omdat we eraan zullen blijven werken om de Surinaamse bevolking de toekomst te geven die het wil en verdient. Samen zullen we Suriname blijven vooruitbrengen.

//

These are unprecedented times for the world and Suriname. The COVID-19 pandemic has affected most economies, including ours, and although we successfully overcame a complicated economic crisis, as economists, we are aware of the deep global recession we are facing. I understand how these crises can bring fear and uncertainty into our homes, but thanks to the lessons we have learned from past experiences, and the smart decisions we have made, Suriname is prepared for the future.

The people of Suriname have always been our number one priority. Today we continue to make the right decisions, in a timely manner and with our socially focused strategy, to relieve the coronavirus crisis and keep moving the country forward. That is why we have developed the Surinamese Economic Package, a carefully crafted initiative involving three funds: The Emergency COVID fund of 400 million SRD, the Production Fund of 300 million SRD, and the COVID medical fund of 500 million SRD from the international community.

The Emergency COVID fund is focused on helping Surinamese families who have been financially struggling after the lockdown and dealing with the slowdown of the economy. We are increasing allowances for child support, old age pension (AOV), people with disabilities, households who were receiving 37 SRD in aid, adding a monthly allowance for pensioners, and 1,500 SRD for jobseekers or unemployed persons. The fund will also contribute 50 million SRD to the Residential Construction fund to help people who have home security issues.

The Production fund has been developed to stabilize and continue to strengthen the economy. A Commission, formed by the trade union (RAVAKSUR), the business sector (VSB AND ASFA), and the government (Finance, HIT, Labor), will manage the initial capital of 300 million SRD. Together, we will provide investment, credit, tax and export services, particularly to companies who are committed to the diversification of our economy. It means helping to boost local production by supporting small and medium businesses and promoting local entrepreneurship and continuing to support economic diversity through agriculture and tourism. This part of the package also involves comprehensive initiatives to help companies and families during this time, such as the expansion of tax credits, deferral of the income tax, a hassle-free payment Schedule, and more. This a holistic effort, where everyone must do their part. Along with the economic package the government calls on the bank system to take specific measures that will help support the people of Suriname during this time.

In terms of the Medical COVID fund, thanks to the long-term relationships the Ministry of Finance has built with international organizations and foreign investors over the last three years, the World Bank and the IDB will help our health sector with USD 31.7 million, which will directly help Suriname patients and medical facilities, and be used to buy medical supplies. At the same time, we continue to develop specific cooperation projects with the CDB, the EIB and OIC to benefit of Surinamese families, and count on the support of institutions such as the IsDB, ITFC and ICD who are helping Suriname’s international trade and private sector.

We have designed these packages to garner immediate results and aid us in the short term, but also to help Suriname continue to grow in the mid and long term. They are not only compliant with the law, but have been developed in collaboration and communication with the business community, unions, and different experts within the government, showing once more how important it is that we work together to overcome obstacles and achieve the best outcome for all.

We must think about the Suriname we want for the future. The economic package, along with our hard work, dedication and determination, will put our country back on track. Because we will keep working to give the people of Suriname the future they want and deserve. Together, we will keep moving Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search