skip to Main Content

Diversiteit/Diversity

WhatsApp Image 2018 11 09 At 1.25.45 PM

Suriname staat open voor zakendoen. Dat is een van de belangrijkste punten die ik vorige maand op de United Caribbean Business Fair terloops heb besproken. Naast de voor de hand liggende extractieve bedrijven, biedt Suriname met haar minerale- en waterreserves, vruchtbare grond, gunstige locatie en menselijke hulpbronnen, ontelbare mogelijkheden voor beleggers die andere sectoren willen financieren. We moeten onze economie diversifiëren door niet-traditionele sectoren te voorzien van een milieu van hogere concurrentie.

De landbouwsector is bijvoorbeeld de op één na grootste werkgever in Suriname en hebben wij veel te bieden aan landbouw georiënteerde bedrijven. Enkele voorbeelden van investeringsmogelijkheden zijn biobrandstof en biodiesel, palmolie, cassave en suikerriet productie, bosbouw en aquacultuur. Toerisme is een andere veelbelovende sector die open staat voor internationale investeringen, dankzij onze prachtige en 

gevarieerde natuur met een weelderig regenwoud en veel natuurlijke rijkdommen, vriendelijke lokale bewoners, een rijke en gevarieerde cultuur en veiligheid.

Gebieden waarin er een toename te zien zal zijn van investeringen door de particuliere sector, zijn de sectoren telecommunicatie en energie. Telecommunicatie is een sector die groeit en aanzienlijk zal blijven groeien, meer dan de rest van de economie. Dit kan kansen bieden in de offshore data diensten industrieën, gezien het hoge opleidingsniveau van de bevolking en het multiculturele en veeltalige karakter van het land. De doorvoering van een kaderwet zal het opsplitsen van het nationale elektriciteitsbedrijf in een productie- en distributiebedrijf mogelijk maken, waardoor de particuliere sector kan investeren en concurreren met de bestaande elektriciteit productiebedrijven en er voldoende gelegenheid zal zijn voor goedkopere en efficiëntere elektriciteitsopwekking. Naarmate de sector wordt gereorganiseerd, verwachten we aanzienlijke investeringen in energiebesparende en hernieuwbare energiebronnen.

Ik heb slechts de toplaag van de investeringsmogelijkheden in ons land aangeroerd. Door onze economie te diversifiëren, kunnen we een aanvullend stabilisatie-element bieden aan de nationale economie, waardoor we Suriname op lange termijn vooruit kunnen helpen.

//

Suriname is open for business. That is one of the most important points I touched upon at the United Caribbean Business Fair last month. Besides the obvious extractive industries, Suriname, with its mineral and water reserves, fertile land, favorable location, and human resources, offers countless opportunities for investors seeking to fund other sectors. We must diversify our economy by providing non-traditional sectors with a more competitive environment.

For instance, the agriculture sector is the second largest employer in Suriname and we have much to offer for agriculture-oriented companies. Some examples of investment opportunities include biofuel and biodiesel, palm oil, cassava, and sugar cane production, forestry, and aquaculture. Tourism is another promising sector open for international investment, thanks to our beautiful and diverse nature with a luscious rainforest and many natural reserves, friendly local people, a rich and diverse culture, and safety.

Areas that will see an increase in investment by the private sector are the telecommunications and energy sectors. Telecommunications is a sector that is growing and will continue to grow significantly more than the rest of the economy. This can open opportunities in the offshore data services industries, given the high level of education of the population and the multicultural and polyglot nature of the country. The passage of a framework law will allow the breakup of the national electricity company into a generation and a distribution company, allowing the private sector to invest and compete with the existing electricity generation companies and there will be ample opportunity for cheaper and more efficient electricity generation. As the sector is reorganized, we will expect significant investment in energy saving and renewables industries.

I have just scratched the surface of the investment opportunities in our country. By diversifying our economy, we can provide an additional stabilization element to the national economy that will allow us to move Suriname forward in the long-term.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search