skip to Main Content

Integriteit

Unknown

Na 26 jaar is Retno Marsudi recentelijk de eerste Minister van Buitenlandse Zaken geworden van Indonesië die een bezoek heeft gebracht aan Suriname. Dit is een bijzonder belangrijk moment in de Surinaamse en Indonesische geschiedenis, welke de banden symboliseert die ons meer dan een eeuw met elkaar hebben verbonden en die blijven groeien door de Indonesische gemeenschap in Suriname en de wederzijdse inspanningen voor het onderhouden van de bilaterale betrekkingen. Tijdens zijn bezoek, heeft de Minister van Buitenlandse Zaken verschillende Surinaamse functionarissen ontmoet voor het bespreken van diverse initiatieven gericht op de versterking van de economische samenwerking tussen onze beide landen, zodat we kunnen doorgaan met het vooruitbrengen van Suriname.

De Minister van Buitenlandse Zaken, Marsudi, heeft de toezegging van Indonesië overgebracht om samen te werken met Suriname op gebieden als ontwikkeling van de infrastructuur, mijnbouw, energie, Islamitisch bankieren en veeteelt. Projecten op het gebied van training in regelgeving en capaciteitsopbouw voor de ontwikkeling van Islamitisch bankieren zijn al uitgevoerd in samenwerking met Indonesië en de Islamitische Ontwikkelingsbank, en beide landen zullen in dit opzicht blijven samenwerken. In dezelfde periode, heeft Indonesië toegezegd om samen te werken met Suriname op het gebied van kunstmatige inseminatie van vee. Dit zijn slechts enkele voorbeelden, maar samenwerking op ieder van de voornoemde gebieden kan leiden tot aanzienlijke verbeteringen in onze economie, hetzij door het creëren van werkgelegenheid, culturele of educatieve uitwisselingen, betere infrastructuur, of beter beheer van middelen. Uiteindelijk zal het allemaal leiden tot meer voordelen voor de Surinaamse bevolking.

Het bezoek van de Minister van Buitenlandse Zaken laat ook zien hoe belangrijk het is dat we doorgaan met de ontwikkeling van sterke relaties met andere landen. We moeten Suriname blijven openstellen voor de wereld om mogelijkheden tot samenwerking te zoeken welke ons in staat zullen stellen om te groeien op een manier welke getuigt van integriteit, als mensen en als land. We zijn een land dat bloeit vanwege de diversiteit en ruimdenkendheid van de mensen. Het zoeken naar diversiteit in onze bondgenoten en ruimdenkend zijn wat betreft onze internationale relaties, is de manier om Suriname vooruit te brengen.

//

After 26 years, Retno Marsudi recently became the first Minister of Foreign Affairs of Indonesia to visit Suriname. This is a moment of great significance in Surinamese and Indonesian history, symbolizing the ties that have united us for more than a century and that continue to grow through the Indonesian community in Suriname and mutual efforts to maintain bilateral relations. During her visit, the Minister of Foreign Affairs met with Surinamese officials to discuss different initiatives aimed at strengthening economic cooperation between both of our countries, so we can continue to move Suriname forward.

Minister of Foreign Affairs Marsudi expressed Indonesia’s commitment to cooperating with Suriname in areas such as infrastructure development, mining, energy, Islamic banking and animal husbandry. Projects involving training in regulation and capacity building to develop Islamic banking have already been executed in cooperation with Indonesia and the Islamic Development Bank, and both countries will continue to work together in this respect. At the same time, Indonesia has agreed to collaborate in artificial livestock insemination with Suriname. These are just some examples, but collaboration in any of the aforementioned areas could mean significant improvements in our economy, whether that is through the creation of jobs, cultural or educational exchanges, better infrastructure, or better resource management. In the end, it all results in greater benefits for the people of Suriname.

The Minister of Foreign Affairs’ visit also represents how important it is that we continue to build strong relationships with other countries. We must continue to open Suriname to the world, to seek opportunities for collaboration that will allow us to grow with integrity, as people, and as a country. We are a country that thrives because of the diversity and open-mindedness of its people. To look for diversity in our allies, and be open-minded in our international relations, is the way to move Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search