skip to Main Content

Verantwoordingsplicht

CFATF 2016 160 160×160

Een paar dagen geleden heeft Suriname de 2020 National Risk Assessment (NRA) oftewel de Nationale Risico Beoordeling gelanceerd, een belangrijke stap richting een stabiel en veilig financieel systeem, waarbij transparantie en verantwoordingsplicht als norm gelden. Als lid van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), een zusterorganisatie van de Financial Action Task Force (FATF), is de NRA een noodzakelijke stap om te waarborgen dat ons land de 40 aanbevelingen van de FATF naleeft, welke de integriteit van het internationaal financieel systeem beschermen. Wij van het Ministerie van Financiën, samen met financiële en justitiële autoriteiten die gelieerd zijn aan de NRA, ondersteunen dit initiatief en zijn gecommitteerd aan het succes ervan. Ik twijfel er niet aan dat de resultaten van bijzonder gunstig zullen zijn voor de Surinaamse bevolking en de vooruitgang van dit land.

De NRA ondersteunt transparantie. Transparante wetten en regelgeving wekken vertrouwen in ons financieel systeem en bevorderen de eerlijke concurrentie; ze doen verantwoordingsplicht ontstaan voor de legitimiteit van geldbronnen en brengen duidelijkheid in beleid en besluitvorming. Door het implementeren van solide, juridische, regulerende en operationele maatregelen kunnen we investeringen beschermen en de kans op veilige en aanzienlijke opbrengsten vergroten. Hierdoor wordt vertrouwen opgebouwd onder buitenlandse investeerders en dit leidt tot mogelijkheden voor strategische investeringen waardoor werkgelegenheid wordt gecreëerd en wij in staat worden gesteld om knowhow te ontwikkelen, lokaal kapitaal te doen groeien en helpt om projecten van de grond te krijgen, die allemaal de groei van onze economie bevorderen.

Groei gaat gepaard met verantwoordelijkheid. Het implementeren van de NRA is een belangrijke stap om te waarborgen dat, op de lange termijn, middelen worden gebruikt voor zaken die van belang zijn: het verbeteren en garanderen van onderwijs, technische training, gezondheidszorg en het milieu; ervoor zorgen dat we de knowhow en capaciteit hebben om op effectieve wijze sociaal beleid te ontwikkelen en diensten te bieden waar iedereen voordeel aan heeft; en het brengen van publieke en private instellingen en functionarissen naar een niveau waarop wordt voldaan aan hogere standaarden door middel van strikte toezichtprocedures. We starten met het traject van verantwoordingsplicht, integriteit en transparantie voor het ontwikkelen van duurzame en rechtvaardige vooruitgang in ons land. We slaan het pad in dat Suriname vooruit brengt.

//

A few days ago, Suriname launched the 2020 National Risk Assessment (NRA), an important step towards a stable and secure financial system, where transparency and accountability are the norms. As members of the Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), a sister organization of the Financial Action Task Force (FATF), the NRA is a necessary step to ensure that our country is adhering to the FATF’s 40 recommendations, which protect the integrity of the international financial system. We at the Ministry of Finance, together with financial and judicial authorities affiliated with the NRA, support this initiative and are committed to its success. I have no doubt that the results will be of great benefit to the people of Suriname and to the progress of this nation.

The NRA supports transparency. Transparent laws and regulations build confidence in our financial system and promote fair competition; they develop accountability for the legitimacy of money sources and bring clarity to policy and decision-making. By implementing sound, legal, regulatory and operational measures we can protect investment and increase the possibility of secure and significant returns. This creates trust with foreign investors and leads to opportunities for strategic investments that create jobs, allow us to develop know-how, boost local capital and help projects take off, all of which promotes the growth of our economy.

With growth comes responsibility. Implementing the NRA is an important step to guarantee that, in the long-term, resources are used for the things that matter: improving and safeguarding education, technical training, health, and the environment; making sure we have the know-how and capacity to effectively create social policy and offer services that benefit everyone; and, bringing public and private institutions and officials to higher standards through strict oversight procedures. We are taking the path of accountability, integrity and transparency to create sustainable and fair progress in our country. We are taking the path that moves Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search