skip to Main Content

Verantwoordingsplicht

Unknown

Het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) heeft recentelijk haar tweede rapport voor Suriname uitgebracht. Dit is een belangrijke mijlpaal voor Suriname, onze overheid en onze bevolking daar we het proces van verbetering van transparantie en verantwoordingsplicht in al onze processen voortzetten.

Het EITI-rapport legt de focus op directe en indirecte betalingen die zijn gedaan aan de Surinaamse overheid door deelnemende ondernemingen die onderdeel uitmaken van de mijnbouwindustrie en daaraan gerelateerde activiteiten verrichten, waaronder de olie- en mijnbouwbedrijven en de opbrengsten die zijn aangegeven als ontvangen door de overheidsinstellingen van die ondernemingen voor het boekjaar 2017. Onder de extractieve bedrijven die zijn geanalyseerd in het rapport bevinden zich oliemaatschappijen die zich bezighouden met zowel upstream activiteiten en daarmee samenhangende activiteiten als met downstream activiteiten die worden uitgevoerd door de raffinaderij van Staatolie die deel uitmaakt van Staatsolie N.V., evenals mijnbouwbedrijven die zich bezighouden met goudwinning. We hebben belangrijke stappen gezet op het gebied van transparantie bij de extractieve bedrijven. Een voorbeeld dat is belicht in het rapport is het besluit van de overheid om de aanvraagprocedure voor mijnbouwvergunningen online beschikbaar te maken. Dit heeft geleid tot een verbetering van het beheer van het kadaster en van de transparantie, daar alle informatie online beschikbaar is voor het publiek. Andere stappen die zijn genoemd zijn de instelling van het Mineralen Instituut en een complete herziening van de wet- en regelgeving op het gebied van mijnbouw.

Het rapport is een bewijs van teamwerk en zou het niet mogelijk zijn geweest om dit in vier tot vijf maanden te hebben afgerond zonder de inspanningen van een ieder die daarbij betrokken was. Ik wil dankzeggen aan de Multi Stakeholder Groep (MSG), BDO Assurance N.V., het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en ons team bij het Ministerie van Financiën, wiens betrokkenheid bij de beste werkmethoden en de succesvolle implementatie van EITI-standaarden in ons land bijdragen om Suriname vooruit te brengen.

//

The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) recently published its second report for Suriname. This is a great milestone for Suriname, our government and our people, as we continue to improve transparency and accountability in all our processes.

The EITI Report focuses on payments directly or indirectly made by participating extractive oil and mining companies and associated activities to the Surinamese government and revenues reported as received by the government agencies from those companies for the fiscal year 2017. The extractive companies analyzed in the report included oil companies in upstream and associated activities as well as in downstream executing by Staatsolie refinery imbedded in Staatsolie N.V, and mining companies active in gold mining. We have taken significant steps regarding transparency in the extractive industries. One example highlighted by the report is the decision by the government to make the application process for mining licenses available online. This has improved cadaster management and increased transparency, as all information is available for the public online. Other steps mentioned include the establishment of the Minerals institute and a total revision of the mining laws and regulations.

The report is a testament to teamwork and it would not have been possible to complete within four to five months without everyone who was involved. I want to congratulate the Multi Stakeholder Group (MSG), BDO Assurance N.V, the Ministry of Natural Resources, companies and civil society, and our team at the Ministry of Finance, whose commitment to best practices and the successful implementation of EITI standards in our country is helping to move Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search