skip to Main Content

Verantwoordingsplicht

Unknown

De Legatum Welvaart Index meet hoeveel landen richting welvaart dan wel weg van welvaart zijn gegaan en helpt bij het identificeren van de trajecten die hiertoe hebben bijgedragen. De recentelijk gepubliceerde Welvaart Index van 2018 laat zien dat Suriname op nummer zes staat in Latijns-America en het Caribisch gebied. Dit is uitstekend nieuws, dat laat zien dat we op het juiste pad zijn, het welzijn van mensen op de eerste plaats stellen en werken aan een betere toekomst voor iedereen.

Welvaart wordt, zoals aangegeven door de Index, gemeten door negen pilaren: Economische Kwaliteit, Ondernemingsklimaat, Bestuur, Persoonlijke Vrijheid, Sociaal Kapitaal, Veiligheid en Zekerheid, Onderwijs, Gezondheidszorg en het Milieu. Deze elementen spelen een rol in de basis van het welzijn van een land en de bevolking, en toont aan dat welvaart verder gaat dan materiële welvaart. Deze pilaren geven weer waaraan we hebben gewerkt om te bouwen aan een beter Suriname.

Transparantie, Diversiteit en Integriteit zijn waarden die we hebben geïntroduceerd in iedere pilaar van welvaart; waarden die ervoor zorgen dat er gelijke en eerlijke kansen zijn voor groei en anderen helpen om te groeien; die blijven helpen om de economie open te stellen, een basis creëren voor innovatie, maatschappelijk welzijn, gezondheidszorg en veel meer in Suriname.

We zijn zover gekomen door de bijdragen die werkende mannen en vrouwen hebben geleverd aan ons land, niet alleen op het gebied van economische groei, maar voor ons gezamenlijk welzijn en onze gezamenlijke veiligheid en welvaart. Suriname is veelbelovend door onze solidariteit en de eenheid die er is onder onze mensen en moeten we niet alleen trots zijn op wat we tot nu toe hebben bereikt, maar dit zien als een kans om onze sterke en zwakke punten te evalueren, om het beter te doen, en gezamenlijk door te gaan met het vooruitbrengen van Suriname.

//

The Legatum Prosperity Index measures how countries have moved toward or away from prosperity and helps identify which pathways are conducive to it. The recently published 2018 Prosperity Index indicates that Suriname is number six in the Latin America and Caribbean region. This is excellent news, showing that we are on the right path, putting the people’s well-being first and working for a better future for everyone.   

Prosperity, as stated by the Index, is measured by nine pillars: Economic Quality, Business Environment, Governance, Personal Freedom, Social Capital, Safety and Security, Education, Health, and the Natural Environment. These elements have a role in the foundation of the wellbeing of a nation and its people, proving that prosperity goes beyond material wealth. These pillars resemble what we have been working on to build a better Suriname. Transparency, Diversity, and Integrity are values that we have been introducing into every pillar of prosperity; values that ensure there are equal and fair opportunities for growth and for helping others to grow; that continue to help open the economy, create a foundation for innovation, social wellbeing, health, and much more in Suriname.   

We have come this far because of the contributions that working men and women make to our country, not only in terms of economic growth but for our shared wellbeing, safety, and prosperity. Suriname is full of promise because of the solidarity and unity there exists between our people, and we must not only feel proud of how far we have come, but see this as an opportunity to assess our strengths and weaknesses, to do better, and to continue to move Suriname forward, together. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search