skip to Main Content

Verantwoordingsplicht

Unknown

Recentelijk heeft Suriname de Minister van Buitenlandse Zaken van Marokko, Nasser Bourita, verwelkomd. Het bezoek van de Minister is een belangrijke stap in de richting van de uitbreiding van de bilaterale samenwerking tussen onze landen. We delen een aantal gebieden van gemeenschappelijk belang, maar wat nog belangrijker is, we zijn op één lijn wat betreft onze overtuiging dat samenwerken mogelijkheden zal scheppen voor ontwikkeling en groei in onze landen en zal helpen bij het vooruitbrengen van Suriname.

Marokko erkent de inspanningen en de werkzaamheden die we hebben verricht ten behoeve van het herstel van onze economie en ondersteunt onze visie van een lange-termijn plan voor het bouwen aan een duurzame economie voor een betere toekomst. Er zijn veel gebieden waarop onze overheden zouden kunnen samenwerken, waaronder het bankwezen, handel, toerisme en luchtvaartverbindingen. De Marokkaanse overheid zal binnenkort een delegatie voor handel en investeringen naar Suriname sturen en hebben beide landen beloofd om ambassades te openen in Rabat en Paramaribo. Deze sectoren bieden grote potentie voor groei en door het versterken van onze relatie met Marokko kunnen we programma’s en beleid ontwikkelen die deze groei zullen verwezenlijken. Dit zou betekenen dat er meer mogelijkheden zijn voor uitwisseling op het gebied van onderwijs en cultuur, commerciële ontwikkelingen en investeringen en het scheppen van werkgelegenheid, hetgeen allemaal enorme voordelen biedt aan de bevolking van Suriname. Uitbreiding op deze gebieden gaat gepaard met onze inspanningen inzake de diversificatie van de economie, het bevorderen van gedeelde welvaart en het bouwen aan lange –termijn economische vooruitgang in Suriname.

Open zijn naar de wereld is een mechanisme voor groei en is het belangrijk dat we doorgaan met het versterken van onze banden met andere landen die onze visie en waarden delen. Transformatie is mogelijk door middel van samenwerking met de internationale gemeenschap. We hebben dit herhaaldelijk bewezen. De Marokkaanse overheid is gecommitteerd aan onze inspanningen en ik ben ervan overtuigd dat we door middel van samenwerking mooie resultaten zullen behalen ten voordele van onze mensen en waarmee we Suriname vooruit zullen blijven brengen.

//

Recently Suriname welcomed the Minister of Foreign Affairs of Morocco, Nasser Bourita. The Minister’s visit is a significant step towards expanding bilateral cooperation between our countries. We share several areas of common interest, but more importantly, we are aligned in our belief that collaboration will create opportunities for development and growth in both our countries and help move Suriname forward.    

Morocco recognizes the effort and work we have put into recovering our economy and supports our vision for a long-term plan to build a sustainable economy for a better future. There are many areas for collaboration between our governments, including banking, trade, tourism, and air connectivity. The Moroccan government will soon send a trade and investment delegation to Suriname, and both our countries have promised to open embassies in Rabat and Paramaribo. These sectors have great potential for growth, and by strengthening our relationship with Morocco we can develop programs and policies that will make that growth happen. This would mean more opportunities for educational and cultural exchanges, business development and investment, and the creation of jobs, all of which bring tremendous benefits for the people of Suriname. Expansion in these areas goes hand-in-hand with our efforts to diversify the economy, to boost shared-prosperity and build long-term economic progress in Suriname.   

Being open to the world is a mechanism for growth, and it is important that we continue to strengthen our ties with other countries that share our vision and values. Transformation is possible through collaboration with the international community. We have proved it repeatedly. The Moroccan government is committed to our efforts, and I am positive that by working together we can yield great results for the benefit our people, and to keep moving Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search