skip to Main Content

Verantwoording/Accountability

Unknown

Afgelopen vrijdag heeft het 100% staatsbedrijf, Staatsolie, de schuld van in totaal USD 337,5 miljoen aan de Surinaamse overheid terugbetaald, dankzij een lening van USD 625 miljoen op de internationale kapitaalmarkt. Dit is uitstekend nieuws voor ons land om verschillende redenen: het is een teken dat onze economie de goede richting opgaat, met het vertrouwen van de internationale gemeenschap, en een mogelijkheid voor de regering van Suriname om verantwoording te nemen op het volgende hoger niveau en haar inspanningen te richten op het creëren van gunstigere financiële voorwaarden voor iedereen.

Het geld zal worden gebruikt om de economie te herstellen, met de focus op verdere stabilisatie van de overheidsfinanciën, terwijl het ook zorgt voor andere sectoren die de efficiëntie van ons financiële stelsel zullen waarborgen. Sommige van deze inspanningen houden in de vermindering van de buitenlandse en binnenlandse schuld, evenals de neutralisering van de geldinstroom, het wegwerken van betalingsachterstanden van de afgelopen jaren en de uitbreiding van de internationale reserves. Met de reorganisatie van beleggingen in schatkistpapieren en valutaswap overeenkomsten die in samenwerking met de Centrale Bank van Suriname (CBvS)zullen worden uitgevoerd, willen we onze internationale reserves versterken en zo de externe activa van lokale commerciële banken vergroten.

Onze inspanningen zullen volledig zijn als we de rentetarieven willen verlagen, niet alleen om de macro-economische stabiliteit van ons land te garanderen door de kosten van leningen voor de rest van de economie te verlagen, maar ook om de positionering van Suriname op de buitenlandse markt te bevorderen. Dankzij de steun van de CBvS zullen we in staat zijn om alle initiatieven op een transparante en efficiënte manier te leiden, ervoor zorgende dat geldsaldi beheersbaar zijn en dat we altijd doen wat het beste is voor de bevolking van Suriname. We zijn er trots op om deze recente gebeurtenissen te zien als een indicatie van hoeveel de Surinaamse economie blijft bloeien. We hebben beloofd dat we Suriname vooruit zouden helpen, en we zien de resultaten.

//

Last Friday, the 100%-government owned petrol company, Staatsolie, repaid its debt of a total of USD 337.5 million to the Surinamese government, thanks to a USD 625 million syndicated loan from the international capital market. This is excellent news for our country for various reasons: It is a sign that our economy is advancing in the right direction, with the trust of the international community, and an opportunity for the government of Suriname to take accountability to the next level and focus its efforts on creating more favorable financial conditions for everyone.

The money will be used to restore the economy, with a focus on further stabilizing public finances, while also taking care of other sectors that will guarantee efficiency in our financial system. Some of these efforts include the reduction of foreign and domestic debt, as well as the neutralization of money influx, clearance of arrears from past years, and the expansion of international reserves base. With the reorganization of treasury paper investments and currency swap agreements, which will be done in conjunction with the Central Bank of Suriname (CBoS), we look to strengthen our international reserves, thus reinforcing external assets of local commercial banks.

Our efforts will come full circle as we look to decrease interest rates, not only to ensure our country’s macroeconomic stability by lowering the cost of borrowing for the rest of the economy, but also to facilitate the positioning of Suriname in the foreign market. Thanks to the support of the CBoS we will be able to lead all initiatives in a transparent and efficient way, ensuring that money balances are manageable and that we’re always doing what is best for the people of Suriname. We are proud to see these recent events as an indication of just how much Suriname’s economy continues to thrive. We promised we would move Suriname forward, and we are seeing the results.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search