skip to Main Content

Verantwoording

Moodys Logo Blue

Moody’s Investors Service, de wereldwijde toonaangevende verstrekker van kredietratings, onderzoek en risico-analyse, heeft de vooruitzichten voor de regering van Suriname opgewaardeerd naar een stabielere waarde en heeft de B2 uitgevende instelling en senior niet-gedekte ratings bevestigd. Dit is een blijk van vertrouwen, aangedreven door deskundige analyse van feiten en bewijst dat we de juiste acties ondernemen en we Suriname vooruitbrengen.

Het besluit van Moody’s om de vooruitzichten naar stabiel aan te passen, is te wijten aan de daling van de liquiditeitsdruk in Suriname in het afgelopen jaar en het verbeterde binnenlandse en externe investeringsklimaat in ons land. De bevestiging van de B2-rating van Suriname wordt ondersteund door de stabiele macro-economische omstandigheden in ons land, een gunstig investeringsklimaat wegens de omvangrijke mijnbouw- en koolwaterstofbronnen, verminderde tekorten op de lopende rekening en vermeerdering van reserves. Dit is mogelijk geweest vanwege het gezonde economische beleid en de maatregelen die het Ministerie van Financiën heeft uitgevoerd, waardoor het onweerlegbaar is dat deze beslissingen de juiste zijn geweest voor Suriname.

We zijn op de juiste weg en dit is een reden om hoopvol te zijn over de toekomst. Onze nieuwe Moody’s rating zal helpen meer buitenlandse investeringen aan te trekken, hetgeen zal zorgen voor meer banen en groeimogelijkheden; ons in staat zal stellen infrastructuur en processen te verbeteren en zal bijdragen aan de algehele ontwikkeling van Suriname.

Als ambtenaren dienen de principes van verantwoording en transparantie ons werk te sturen en moeten wij ons werk doen met integriteit, in het belang van de Surinaamse bevolking. Deze rating-opwaardering is een positief voorbeeld van deze inspanningen. Vandaag betekent dit een stap voorwaarts voor ons land terwijl we Suriname vooruit blijven brengen!

//

Moody’s Investors Service, the leading provider of credit ratings, research, and risk analysis worldwide, has upgraded the outlook on the Government of Suriname’s rating to stable, and affirmed the B2 issuer and senior unsecured ratings. This is a vote of confidence, driven by expert analysis of facts, and proves that we are taking the right actions, and we are moving Suriname forward.

Moody’s decision to change the outlook to stable is due to Suriname’s decrease in liquidity pressures over the last year, and the improved domestic and external investment environment in our country. The affirmation of Suriname’s B2 rating is supported by our country’s stable macroeconomic conditions, favorable investment environment due to sizable mining and hydrocarbon resources, reduced current account deficits, and accumulation of reserves. This has been possible because of the sound economic policies and measures that the Ministry of Finance has implemented, making it irrefutable that these decisions have been the correct ones for Suriname.

We are on the right path, and this is a reason to be hopeful about the future. Our new Moody’s rating will help attract more foreign investment, which will generate more jobs and opportunities for growth, allow us to enhance infrastructure and processes, and contribute to the overall development of Suriname.

As public servants, the principles of accountability and transparency guide our work, and conduct our jobs with integrity, for the benefit of the Surinamese people. This rating upgrade is a positive example of these efforts. Today marks a step forward for our country as we continue to move Suriname forward!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search