skip to Main Content

Verantwoording

Logo

Robert-Gray van Trikt is per 1 maart benoemd als de nieuwe President (Governor) van de Centrale Bank. Met een enorme ervaring in de financiële sector heeft Robert een echte betrokkenheid getoond met betrekking tot de toekomst van ons land.

De nieuwe President (Governor) van de Centrale Bank zal een duidelijke missie hebben voor de toekomst op het gebied van de bescherming van de munteenheid, verhoging van monetaire reserves, versterking van binnenlandse en buitenlandse transacties en het uitvoeren van het juiste toezicht op het bank- en kredietsysteem.

Verder zal de directie ook worden versterkt met nieuwe aanstellingen. William Orie neemt de functie van directeur Monetaire en Economische Zaken op zich, Michael Soekhnandan wordt directeur Bank Operaties en Bankwezen; en Ingeborg Geduld-Nijman blijft in haar positie als directeur Bank- en krediettoezicht.

Deze groep zeer getalenteerde professionals zal nauw samenwerken met het ministerie van Financiën ter ondersteuning van het fiscaal en monetair beleid. Zij zullen ook alle diensten van de Centrale Bank versterken met betrekking tot financiële en betalingstransacties in zowel nationale als buitenlandse munteenheden, en zullen zij het Nationaal Elektronisch Betalinsgsysteem (SNEPS) verbeteren, waaraan alle banken zijn aangesloten voor interbancaire transacties en verrekeningen. Daarnaast zal dit nieuwe leiderschap bij de Centrale Bank het toezicht op de financiële risico’s van banken en andere financiële instellingen versterken.

Suriname is in een flink tempo vooruit gegaan, maar er doen zich nieuwe uitdagingen voor, dus moeten wij de juiste mensen vinden om aan de verwachtingen te voldoen. We hebben grote vooruitgang geboekt, maar zoals ik altijd zeg, is het nooit genoeg. We moeten vooruit blijven gaan en zullen we blijven samenwerken met de beste professionals in Suriname voor een betere toekomst voor een ieder in ons land.

//
Robert-Gray van Trikt has been appointed as the new Governor of the Central Bank starting on March 1st. With a vast experience in the finance sector, Robert has shown a real commitment to the future of our country.
The new Governor of the Central Bank will have a clear mission for the future in terms of protecting the value of the currency, boosting monetary reserves, strengthening domestic and foreign transactions, and performing the right supervision of the banking and credit system.
Furthermore, the directors team will also be strengthened with new appointments. William Orie will assume the position of Director of Monetary and Economic Affairs, Michael Soekhnandan will become Director of Bank Business and Banking, and Ingeborg Geduld-Nijman will remain in her position as Director of Banking and Credit Supervision.
This group of highly talented professionals will work closely with the Ministry of Finance supporting fiscal and monetary policy. They will also strengthen all services of the Central Bank in financial and payment transactions in both national and foreign currencies, and they will improve the National Electronic Payments System (SNEPS), which all banks are affiliated to for interbank transactions and clearing. In addition, this new leadership at the Central Bank will strengthen the financial risks supervision of banks and other financial institutions.
Suriname has been moving forward at a solid pace, but new challenges arise, so we must find the right people to meet expectations. We have done great progress, but as I always say, it’s never enough. We need to keep moving forward and we will keep working with the best professionals in Suriname to build a brighter future for everyone in our country.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search