skip to Main Content

Verantwoording

Unknown

Recentelijk heeft het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) haar consultatie met Suriname over Artikel IV afgesloten, waarbij recente economische ontwikkelingen en de beleidsvooruitzichten van ons land werden besproken. In het rapport van Suriname, stelde het IMF-team dat we de economie hebben gestabiliseerd en dat het land vooruitgang boekt. 

Het rapport toonde aan dat de groei van Suriname weer positief is. We hebben de inflatie teruggebracht tot een enkel cijfer, de wisselkoers is gestabiliseerd, de reële rentevoet is gestegen en we hebben onze externe positie versterkt. Het rapport toonde ook een daling van het werkloosheidscijfer, groei van het Reële BBP in 2017 en een tekort op de lopende rekening van bijna nul. Dit zijn tastbare resultaten van onze vooruitgang.

Met een gestabiliseerde economie, hebben we een deur geopend om lange termijn problemen aan te pakken en we blijven stappen ondernemen door transparante oplossingen te ontwikkelen die deze kwetsbaarheden aanpakken om een duurzamere economische toekomst te bewerkstelligen. Terwijl bijvoorbeeld de externe positie van Suriname is verbeterd dankzij de toename van de export van goud, implementeert het Ministerie van Financiën een gezond fiscaal beleid dat ons in staat zal stellen de economie te blijven diversifiëren door het bedrijfsklimaat te verbeteren, door onze exportbasis uit te breiden, en door het aanpakken van financiële belemmeringen voor de particuliere sector. We werken ook aan het vergroten van directe buitenlandse investeringen. In dit opzicht is InvestSur een mijlpaal geweest en heeft het IMF-bestuur zijn effectieve implementatie aangemoedigd. Andere belangrijke initiatieven zijn onder meer het bieden van gezond fiscaal management en het implementeren van protocollen om de verantwoording te vergroten; en zullen wij blijven doorzetten en deze uitdagingen aangaan, zodat we kunnen blijven groeien.

Hoewel feiten en cijfers onze vooruitgang kunnen aantonen, is een echte meting van hun waarde de impact die ze hebben op de bevolking van Suriname. De economische vooruitgang van ons land komt direct ten goede aan onze mensen. We hebben altijd geloofd in ons vermogen om de economie te stabiliseren en Suriname vooruit te brengen, omdat we altijd hebben geloofd in wat de mensen van Suriname kunnen bereiken wanneer hun regering een redelijk traject naar kansen en vooruitgang garandeert. Samen hebben we hard gewerkt om de toekomst van Suriname een schitterende te maken.

//

Recently, the International Monetary Fund (IMF) concluded its Article IV consultation with Suriname, where recent economic developments and our country’s policy outlook were discussed. In the Suriname report, the IMF team indicated that we have stabilized the economy and that the country progresses.

The report showed that Suriname’s growth is positive again. We have reduced inflation to single figures, the exchange rate has been stabilized, the real interest rate has risen, and we have strengthened our external position. The report also highlighted a decline in the unemployment rate, growth in Real GDP in 2017, and a current account deficit of almost zero. These are tangible results of our progress.

With a stabilized economy, we have opened a door to treat long-term problems, and we continue to take action by developing transparent solutions that address these vulnerabilities to create a more sustainable economic future. For instance, while Suriname’s external position has improved thanks to the increase in the export of gold, the Ministry of Finance is implementing sound fiscal policies that will allow us to continue to diversify the economy, by improving the business climate, expanding our export base, and tackling financial barriers for the private sector. We are also working to increase foreign direct investment. In this respect, InvestSur has been a milestone and the IMF board encouraged its effective implementation. Other key initiatives include providing sound fiscal management and implementing protocols to increase accountability, and we will continue to persevere and face these challenges head-on so we can continue to grow.

Although facts and numbers can demonstrate our progress, what is a true measurement of their value is the impact they have on the people of Suriname. Our country’s economic progress directly benefits our people. We have always believed in our ability to stabilize the economy and move Suriname forward because we have always believed in what the people of Suriname can achieve when their government ensures a fair path to opportunity and advancement. Together, we have worked hard to make Suriname’s future a brighter one.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search