skip to Main Content

Verantwoording

1200px Flag Of Suriname

De Nationale Assemblee heeft recentelijk vier belastingwetten aangenomen om de Belastingdienst in Suriname in staat te stellen een effectiever en efficiënter systeem in te voeren. Met de toekenning van belastingidentificatienummers, verdere wijzigingen in de Wet inkomstenbelasting 1922, de Loonbelastingwet en de Omzetbelastingwet 1997, bouwen we aan een rechtvaardiger, moderner en eenvoudiger belastingstelsel.

Deze nieuwe wetten zullen investeringen helpen bevorderen en zekerheid bieden aan nationale en internationale bedrijven. Het is een belangrijke stap, nu wij een nieuw tijdperk van digitale communicatie ingaan, en blijven werken aan diversificatie en groei van de economie.

De door De Nationale Assemblee goedgekeurde wijzigingen zijn bedoeld om het Surinaamse belastingstelsel meer in overeenstemming te brengen met internationale belastingwetten en best practices. De wetten stellen de Belastingdienst in staat om elektronische belastingaangiften in te voeren, gericht op het streven alle cliënten de overstap naar digitale aangifte te doen maken, niet-naleving te verminderen en het aangifteproces voor belastingbetalers te vereenvoudigen. Dit omvat de Wet Toewijzing Fiscale Identificatie Nummers (FIN) en de introductie van SIGTAS, het nieuwe computersysteem voor de Belastingdienst. Samen dienen ze om processen transparanter en toegankelijker te maken en een betrouwbaarder, klantvriendelijkere service te bieden. Het elektronische systeem zal de overheid niet slechts een besparing van SRD 1 miljoen opleveren (wat leidt tot een toename van de staatsinkomsten die kunnen worden geïnvesteerd in belangrijke sociale programma’s en projecten), maar het gaat ook hand in hand met onze inzet voor het bevorderen van duurzaamheid in onze processen. Wij weten dat niet iedereen toegang heeft tot het Internet, en dat is de reden dat de Belastingdienst bereid is om schriftelijke aangiften tijdens de overgangsperiode te verwerken. Tegelijkertijd zal de klantenservice beschikbaar zijn om klanten in het proces te helpen.

Deze beslissingen betreffen het maken van goed beleid dat niet alleen tijd en geld bespaart, maar ook het leven van de Surinaamse burger verbetert en de economische welvaart van ons land aanmoedigt. Met deze wetten zal ons belastingstelsel efficiënter en transparanter zijn. Deze beslissingen gaan over herstructurering en verbetering van wat nodig is om Suriname vooruit te brengen.

//

The National Assembly recently passed four tax laws to enable tax authorities in Suriname to introduce a more effective and efficient system. With the granting of Tax Identification numbers, further changes to the 1922 Income Tax Act, the Wage Tax Act and the Turnover Tax Act 199, we are building a fairer, more modern, and simpler tax system. These new laws will help promote investments and provide certainty to national and international businesses. It is an important step, as we enter a new era of digital communication, and continue to work to diversify and grow the economy.

The amendments approved by the National Assembly are designed to make the Surinamese tax system more compliant with international tax laws and best practices. The laws enable the tax authorities to introduce electronic tax returns, striving to have all customers make the switch to digital declaration, to reduce non-compliance and simplify the declaration process for taxpayers. This includes the Allocation of Fiscal Identification Numbers (FIN) law, and the introduction of SIGTAS, the new tax administration computer system. Together, they serve to make processes more transparent and accessible, providing a more reliable, customer-friendly service. The electronic system will not only save the government SRD 1 million (leading to an increase in state revenues which can be invested in important social programs and projects), but it also goes hand in hand with our commitment to promoting sustainability in our processes. We know that not everyone has access to the Internet, and that is why the tax authorities are prepared to accommodate for paper declarations during the transition period.  At the same time, the customer service department will be available to assist customers in the process. 

These decisions are about making sound policies that not only save time and money, but also improve Surinamese citizen’s lives and encourage our country’s economic prosperity. With these laws in place, our tax system will be more efficient and transparent. These decisions are about restructuring and improving what is necessary to move Suriname forward. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search