skip to Main Content

Verantwoording

20160126002

Terwijl wij Suriname blijven openstellen voor de wereld, blijft de wereld zich op haar beurt openstellen voor Suriname. Door middel van mijn mandaat als Minister van Financiën, had ik de eer een bezoek te brengen aan veel landen in de wereld, waarbij ik altijd hartelijk ben ontvangen en gastvrijheid op het hoogste niveau heb mogen ervaren. Middels inzet en hard werken hebben we de deuren geopend naar mogelijkheden die ons helpen bij het vooruitbrengen van ons land; en vandaag de dag is Suriname meer verbonden met de internationale gemeenschap.

Door samen te werken met andere landen worden wij vaak in staat gesteld om de tools en middelen te vinden die we nodig hebben voor het bevorderen van ontwikkeling in ons land en het verbeteren van het welzijn van onze bevolking. Een voorbeeld hiervan is mijn recentelijk bezoek aan Rusland voor het bespreken van de opties voor de aankoop en financiering van medische apparatuur, die ten goede zal komen aan onze ziekenhuizen. Ze hebben recentelijk Euro 140.000 gedoneerd aan medische apparatuur van hoge kwaliteit aan Suriname. Wij erkennen hoe belangrijk het is voor onze artsen en verpleegkundigen om de beschikking te hebben over geavanceerde technologie en apparatuur om de gezondheid van onze burgers te waarborgen en voor de verbetering van de levenskwaliteit van de Surinaamse bevolking.

Verantwoordingsplicht gaat om hard werken en ervoor zorgen dat zaken op een goede manier verlopen. Wanneer we het hebben over wat we willen voor de bevolking en de toekomst van Suriname, doen we dit in de wetenschap dat we een plan hebben om dit te realiseren. Adequate gezondheidszorg is onmisbaar voor de vooruitgang van een samenleving. Het toebedelen van middelen en het vinden van oplossingen om te waarborgen dat de Surinaamse bevolking de beschikking heeft over de gezondheidszorg die nodig is, betreft een essentieel onderdeel van ons plan om Suriname vooruit te brengen. We zullen de samenwerking met landen, organisaties en mensen in de hele wereld voortzetten ter bevordering van het welzijn van onze mensen.

//

As we keep opening Suriname to the world, the world continues to open to Suriname. Through my mandate as Minister of Finance, I have had the honor of visiting many countries around the world, having always felt a warm reception and the utmost level of hospitality. Through diligence and hard work, we have opened doors to opportunities that help move our country forward; and today Suriname is increasingly engaged with the international community.  

Working with other nations often allows us to find the tools and resources we need to promote development in our country and enhance the wellbeing of our people. One example is my recent visit to Russia to discuss the purchase and financing options of medical equipment that will benefit our hospitals. They recently donated 140,000 euros in high-quality medical equipment to Suriname. We recognize how important it is for our doctors and nurses to have advanced technology and equipment to care for our citizen’s health and improve the quality of the Surinamese people. 

Accountability is about working hard and making sure things happen the right way. When we speak about what we want for the people and the future of Suriname, we do it knowing that we have a plan to see it through. Adequate healthcare is imperative for a society to prosper. Allocating resources and finding solutions to ensure that the Surinamese people have the healthcare they need is an essential component of our plan to move Suriname forward. We will continue to collaborate with countries, organizations, and people across the world in order to promote the wellbeing of our people.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search