skip to Main Content

Verantwoording

Unknown

Met ondersteuning van de Inter-amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB – Inter-American Development Bank), hebben medewerkers van het Ministerie van Financiën succesvol het Change Management Programma (Leadership Management International) afgerond alsmede de “Goal Directed Project Management” training. Deze dubbele training welke 15 maanden duurde is gestart in november in 2017. Deze trainingen zijn een voorbeeld van hoe we de middelen investeren die aan Suriname zijn verstrekt door internationale organisaties voor capaciteitsversterking van onze medewerkers, zodat we beter aan de behoeften kunnen voldoen van de Surinaamse bevolking.

De trainingen zijn aangeboden door het Japanse Fonds van de IDB. Vierenzeventig van onze medewerkers hebben succesvol de Change Management training afgerond, welke tot doel had om het gedrag en de leiderschapsvaardigheden van de medewerkers op een positieve manier te beïnvloeden, waardoor ze beter in staat zijn om zich te richten op hun doelen en het toenemen van hun productiviteit. Door middel van zelfreflectie en meer bewust zijn van hun gedrag naar collega’s en sociale contacten, hebben medewerkers nu de tools om beter te communiceren, een cruciaal component van iedere succesvolle onderneming. Tijdens de “Goal Directed Project Management” training, hebben de medewerkers praktische kennis verworven over het voorbereiden van projectmandaten, mijlpalen, voortgangsrapporten en andere verantwoordelijkheden. Ze hebben ook geleerd om het Goal Directed Project Management – softwaresysteem te gebruiken.

Ik wil de medewerkers feliciteren die hebben deelgenomen aan de programma’s en de certifiaatuitreiking hebben bijgewoond. We investeren in de toekomst van de mensen; we zorgen ervoor dat we de benodigde tools hebben voor de succesvolle aanpak van projecten die een bijdrage zullen leveren aan de ontwikkeling en die mogelijkheden zullen creëren voor iedere burger; we brengen Suriname vooruit.

//

With support from the Inter-American Development Bank (IDB), employees of the Ministry of Finance have successfully completed the Change Management program (Leadership Management International) and the “Goal Directed Project Management” training. The 15-month double training course began in November of 2017. These courses are an example of how we invest the resources given to Suriname by international organizations to strengthen the capacity of our employees so we can do a better job at meeting the needs of the people of Suriname. 

The courses were offered by the Japanese Fund of the IDB. Seventy four employees successfully completed the Change Management training, which had the purpose of positively influencing the behavior and leadership skills of the employees, allowing them to better focus on their goals and increase productivity. By being self-reflective and more aware of their behavior towards colleagues and social contacts, employees now have the tools to communicate better, a crucial component of any successful endeavor. During the “Goal Directed Project Management” training, employees acquired practical knowledge about the preparation of project mandates, milestones, progress reports and other responsibilities. They also learned to use the Goal Directed Project Management software system. 

I want to congratulate the employees who participated in the programs and attended the certificate ceremonies. We are investing in the people’s future; we are ensuring that we have the necessary tools for the successful handling of projects that will aid development and create opportunities for every citizen; we are moving Suriname forward.   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search