skip to Main Content

Verantwoording

ACP 2

Tijdens de 3-daagse bijeenkomst van de ACP Nationale en Regionale Mandatarissen van het Caribisch Gebied, welke heeft plaatsgevonden in Paramaribo, zijn gekozen vertegenwoordigers van landen uit het Caribisch Gebied, samen met het ACP en het Cariforum Secretariaat, de Europese Unie en de Europese Investeringsbank bijeengekomen, om de relaties te bespreken tussen de EU en het Caribisch gebied alsmede kwesties van gemeenschappelijk belang en om samenwerkingsgebieden te identificeren, waarbij we onze historische betrekkingen verder kunnen verstevigen. Één van deze gebieden welke ik aan de orde heb gesteld in mijn openingstoespraak, is de behoefte aan diversificatie van de productiestructuur in Suriname.

Het is in het belang van iedereen in Suriname om initiatieven te implementeren die ons in staat stellen om onze economie te diversifiëren. We moeten een traject ontwikkelen voor lange-termijn groei met een duurzame economische structuur. De landbouwsector is één van de meest veelbelovende sectoren wanneer het gaat om de diversificatie van onze economie. Er zijn belangrijke potentiële –en concurrentievoordelen in de sector, dankzij de grote stukken landbouwgronden en de beschikbaarheid van voldoende zoet water in ons land. De Surinaamse regering en de EU hebben de sector geïdentificeerd als een belangrijk gebied van samenwerking. Daarom ondersteunt de EU het “Suriname Agriculture Market Access Project” door middel van het Nationaal Indicatieve Programma (uitgevoerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN). Het belangrijkste doel van het programma is het verbeteren van duurzame agrarische ontwikkeling met inbegrip van groei en werkgelegenheid. Samen, creëren we een faciliterende omgeving en verbeteren we de capaciteiten van de private sector en instituten, zodat de Surinaamse bevolking toegang kan hebben tot meer mogelijkheden voor vooruitgang.

Samenwerking is onmisbaar bij alles dat we doen, in het bijzonder wanneer het gaat om het ontwikkelen van een gediversifieerde economie. We moeten er naartoe werken om onze positie in internationale organisaties en groepen te versterken en zoveel als mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden die deze bieden. Door nauw samen te werken, kunnen we de levensstandaarden voor onze burgers verbeteren; we kunnen het land opbouwen dat zij nodig hebben en verdienen. Laten we ervoor zorgen dat we allemaal betrokken zijn in het veranderen en vooruitbrengen van onze gemeenschap. Laten we allemaal betrokken zijn in het vooruit brengen van Suriname.

//

During the three-day meeting of the ACP National and Regional Authorizing Officers of the Caribbean Region, in Paramaribo, elected representatives from countries of the Caribbean Region joined with the ACP and Cariforum Secretariat, the European Union, and European Investment Bank, to discuss relations between the EU and the Caribbean, issues of common interest, and identify areas for cooperation, where we can deepen our historical relationship. One such area, which I addressed in my opening remarks, is the need for the diversification of the production structure Suriname. 

It is in the best interest of everyone in Suriname to implement initiatives that allow us to diversify our economy. We must build a path to long-term growth with a sustainable economic structure. Among the most promising sectors to diversify our economy is the agricultural sector. There are significant potential and competitive advantages in the sector, thanks to the large tracts of arable land and ample fresh-water availability in our country. The Government of Suriname and the EU have selected the sector as a key focus of cooperation. Which is why the EU is supporting the “Suriname Agriculture Market Access Project”, through the National Indicative Program (implemented by the Food and Agriculture Organization of the UN). The main goal of the program is to enhance sustainable agricultural development for inclusive growth and employment. Together, we are creating an enabling environment and enhancing capacities of the private sector and institutions, so that the people of Suriname can have access to more opportunities for advancement.

 Collaboration is essential in everything we do, especially when it comes to building a strong and diverse economy. We must aim to strengthen our position in international organizations and groups and make the best of the opportunities they present. By working closely together, we can improve the standard of living of our citizens; we can build the country they need and deserve. Let us all be involved in changing and advancing our community. Let us all be involved in moving Suriname forward. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search