skip to Main Content

Verantwoording

Picture Kuwait

Toegang tot energie heeft een belangrijke invloed op ons leven en op de sociaal-economische ontwikkeling van een natie. Daarom zijn we enthousiast over de samenwerking tussen de Republiek Suriname en het Koeweitse Fonds voor Arabische Economische Ontwikkeling om het welzijn en de levensomstandigheden van de Surinaamse bevolking te verbeteren door middel van het Project Uitbreiding van Stroomopwekking, Transmissie- en Distributienetwerken. Dit project zal helpen te voldoen aan de groeiende vraag naar elektriciteit in Suriname en om obstakels voor de vooruitgang en duurzame groei weg te werken.

Het project omvat de uitbreiding en upgrading van stroomopwekking, transmissie- en distributienetwerken zoals het Paranam Stroomsysteem (EPAR) en het Nickerie Stroomsysteem (ENIC). Het Koeweitse Fonds zal Suriname ondersteunen bij de aankoop, levering en installatie van elektromechanische apparatuur voor de bouw van de Paranam Power Station en de uitbreiding van de bestaande Clara Polder Power Station, evenals consultancy diensten, studies op het gebied van milieu- en sociale effecten (impacts), project management en financieel accountantsonderzoek.

Energie dient als een pijler voor veel van onze welvaart, inclusief het functioneren van onze scholen, ziekenhuizen, bedrijven, huizen en meer. Met dit project helpen we ervoor te zorgen dat toegang tot energie geen obstakel vormt in de vorming van onze kinderen; dat onze zorgverleners over de belangrijkste en meest basale middelen beschikken om voor het welzijn van onze mensen te zorgen; dat onze lokale producenten, exporteurs en bedrijven kunnen concurreren op de lokale en internationale markten en zo meer mogelijkheden scheppen voor werkgelegenheid en ontwikkeling. Energie-efficiëntie betekent modernisering, groei, welzijn, en het is een fundamenteel onderdeel om Suriname vooruit te brengen.

//

Access to energy has a significant impact on our lives and to the economic and social development of a nation. That’s why we are excited about the collaboration between the Republic of Suriname and the Kuwait Fund for Arab Economic Development to improve the welfare and living conditions of the Surinamese population through the Expansion of Power Generation, Transmission and Distribution Networks Project. This project will help meet the growing demand of electricity in Suriname, and eliminate barriers to moving forward and sustainable growth.

The project entails the expansion and upgrade of power generation, transmission and distribution networks such as the Paranam Power System (EPAR) and the Nickerie Power System (ENIC). The Kuwait Fund will provide support for Suriname in the procurement, supply, and installation of electromechanical equipment to build the Paranam Power Station and expand the existing Clara Polder Power Station, as well as consultancy services, environmental and social impact studies, project management and financial audit.  

Energy serves as a pillar for much of our prosperity, including the operation of our schools, hospitals, businesses, homes, and more. With this project, we are helping secure that access to energy is not a limitation in our children’s education; that our health providers have the most important and basic resources to care for our people’s wellbeing; that our domestic producers, exporters, and businesses can compete in the local and international markets, and thus create more opportunities for employment and development. Energy efficiency means modernization, growth, welfare, and it is a fundamental part of moving Suriname forward. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search