skip to Main Content

Verantwoording

70ac34b8 57c3 4ed7 B594 6553c1e88cc6

Op 12 maart had ik het genoegen een ontmoeting te hebben met de president van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), Luis Alberto Moreno, om belangrijke kwesties te bespreken met betrekking tot de huidige macro-economische situatie in Suriname. De IDB is een belangrijke partner geweest in de ontwikkeling van ons land. Hun vertrouwen in ons economisch beleid om het land vooruit te helpen, komt niet alleen tot uitdrukking in hun ondersteuning, maar ook in het gezamenlijke werk dat wordt verricht om een betere toekomst voor Suriname op te bouwen.

Onze ontmoeting was een succes en werd afgesloten met de ondertekening van twee documenten die de bevolking van Suriname ten goede zullen komen. De eerste is de Lening voor Bestrijding van Natuurrampen bij Noodtoestanden, welke een soort van verzekering betreft van maximaal USD 30 miljoen, die niet alleen zal worden gebruikt in geval van een noodtoestand als gevolg van een natuurramp, maar zal dienen om snel financiële bijstand te krijgen om de mensen te helpen die getroffen zijn door zware regenval en overstromingen. Het tweede document dat werd ondertekend, was de Ondersteuning van het Concurrentievermogen van de Landbouw in Suriname, welke een geweldige stap voorwaarts zal zijn en een belangrijke aanvulling op de ontwikkelingen die al in de landbouwsector plaatsvinden. Het betreft een donatie van de Europese Unie (EU) via de IDB van USD 2,7 miljoen voor de afronding van het landbouwlaboratorium. President Moreno heeft ook het energieproject bezocht dat via de EBS wordt uitgevoerd met de ondersteuning van de IDB, alsook de nieuwe Fernandes-bakkerij die is opgezet met financiering van de IDB.

Namens alle burgers van Suriname die dagelijks de resultaten in infrastructuur en ontwikkeling zien die worden verkregen dankzij onze samenwerking met de IDB, wil ik de bank, president Moreno, en alle betrokken functionarissen bedanken voor hun ondersteuning. Zoals president Moreno zei, zijn de IDB en Suriname geweldige partners; en samen, zullen we Suriname vooruit blijven brengen.

//

On March 12th, I had the pleasure of meeting with the president of the Inter-American Development Bank (IDB), Luis Alberto Moreno, to discuss important issues regarding the current macroeconomic situation in Suriname. The IDB has been a key partner in the development of our country. Their trust in our economic policy to move the country forward is expressed not only in their support but in the joint work being realized to build a better future for Suriname. 

Our meeting was a success and concluded in the signing of two documents that will benefit the people of Suriname. The first is the Contingent Loan for Natural Disasters Emergencies, which represents a kind of insurance, of a maximum of USD 30 million, that will not only be used in the event of an emergency due to a natural disaster but will serve to get rapid financial assistance to help people affected by heavy rains and floods. The second document signed was the Support to Agricultural Competitiveness in Suriname, which will be a tremendous step forward and important addition to the developments already taking place in the agricultural sector. It involves a donation from the European Union (EU) via the IDB of USD 2.7 million for the completion of the agricultural laboratory. President Moreno also visited the energy project that is being implemented via the EBS with support from the IDB, and the new Fernandes Bakery set up through financing from IDB Invest.

In the name of all the citizens of Suriname who day by day see the results in infrastructure and development that are obtained thanks to our collaboration with the IDB, I want to thank the bank, President Moreno, and all the officials involved for their support. Like President Moreno said, the IDB and Suriname are great partners; and together, we will continue to move Suriname forward. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search