skip to Main Content

Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken erkent de vooruitgang van Suriname op het gebied van fiscale transparantie

Unknown

Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken erkent de vooruitgang van Suriname op het gebied van fiscale transparantie: https://www.state.gov/…/i…/oma/fiscaltransparency/285996.htm

Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft onlangs een rapport uitgebracht waarin staat dat Suriname aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt op het gebied van fiscale transparantie en het verschaffen van kwaliteitsinformatie. Het document informeert ook dat Suriname positieve stappen voorwaarts heeft gemaakt door de goedkeuring van de Wet op de Jaarrekeningen in september 2017, die alle staatsbedrijven en alle bedrijven in het algemeen verplicht om jaarrekeningen op te stellen, te beginnen in 2020.

“Het ministerie van Financiën van Suriname is blij dat de internationale gemeenschap, inclusief het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, haar inspanningen erkent om het land vooruit te brengen,” zei de geachte heer Gilmore Hoefdraad, Minister van Financiën. “Het is een belangrijke uitdaging geweest, die we zijn aangegaan met doorzettingsvermogen en vastberadenheid, en vandaag zien we de positieve resultaten en voordelen ervan.”

Daarnaast is Suriname in mei 2017 toegetreden tot de extractieve Industries Transparency Initiative als kandidaat-lidstaat. In dat kader heeft het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen in augustus 2017 informatie verstrekt over concessies voor goudwinning en houtkap die online beschikbaar is. Gedurende de evaluatieperiode is de regering er ook in geslaagd om concept- en goedgekeurde begrotingen makkelijk toegankelijk te maken voor het publiek, in het bijzonder online. Informatie over schuldverplichtingen bleek zeer uitgebreid en publiekelijk te worden gedeeld, terwijl de internationale vergelijkbaarheid van de overheidsfinanciën de statistieken ook heeft verbeterd.

Samen met andere landen die worden vermeld in het rapport van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, ontvangt Suriname dus een speciale nominatie op basis van haar vooruitgang op de vier gebieden van standaarden voor de fiscale transparantie opgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze gebieden zijn: 1. Openbaar beschikbare begrotingsinformatie, 2. Bijna afgeronde begrotingsinformatie, 3. Betrouwbare aannemelijke begrotingscijfers, en 4. Transparantie met betrekking tot contracten en gunning van opdrachten in de sector natuurlijke hulpbronnen.

Suriname biedt de internationale gemeenschap volop kansen en staat open om te zoeken naar gebieden voor investeringen.

 

The U.S. State Department has recently released a report which states that Suriname has made considerable progress in terms of fiscal transparency and the provision of quality information. The document also informs that Suriname has taken positive stepsforward, through the adoption of the Law on the annual accounts in September 2017, which obliges all state-owned companies and all companies in general to make annual accounts statements, starting in 2020.

“The Ministry of Finance of Suriname  is glad that the international community, including the U.S. State Department, recognizes its efforts to move the country forward,” said the Honorable Gilmore  Hoefdraad, Minister of Finance. “It has been a significant challenge, which we have faced with perseverance  and determination, and today we see the positive results and benefits.”

In addition, Suriname joined the extractive Industries Transparency Initiative as a candidate country in May 2017. As part of this effort, the Ministry of Natural Resources made information about concessions for gold mining and loggingavailable online in August 2017. During the evaluation period, the Government also managed to make draft and approved budgets easily accessible to the general public, especially online. Information on debt obligations proved to be very extensive and publicly shared, while the international comparability of public finances has also improved statistics.

 Along with other countries mentioned in the U.S. State Department report, Suriname is thus receiving a special nomination based on its progress in the four areas of fiscal transparency standard drafted by the State Department. These areas are: 1. Publicly available budget information, 2. Almost completed budget information, 3. Reliable budget realization figures, and 4. Transparency with regard to contracts and contract award in the natural resources sector.

 Suriname offers the international community abundant opportunities and is open to explore areas for investment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search