skip to Main Content

Potential Investors Meeting

Image

Onlangs heb ik deelgenomen aan vergaderingen in Washington D.C. alwaar ik de gelegenheid had om met potentiële investeerders over Suriname te praten. Als onderdeel van de strategie om Suriname vooruit te brengen, hebben we onze vooruitgang en de ruime mogelijkheden voor groei, business en ontwikkeling besproken die zich in ons land blijven voordoen. De presentatie werd zeer goed ontvangen.

De Surinaamse economie blijft groeien en vertoont duidelijke tekenen van vooruitgang. Buitenlandse investeringen hebben een positief effect op onze economie en dienen ter bevordering van ontwikkeling en welzijn in ons land. Het verhoogt de werkgelegenheid en de productie, en leidt tot een toename van het individuele inkomen en daardoor meer koopkracht voor de burgers. Er is dus een groei in de vraag naar bepaalde producten. Dit alles zorgt ervoor dat de motoren van onze economie draaien en is er een substantieel positief effect op het BBP. Belangrijk is dat buitenlandse investeringen ook kennis, nieuwe technologieën en capaciteitsopbouw naar Suriname brengen, hetgeen de Surinaamse bevolking meer mogelijkheden biedt voor groei en vooruitgang.

Internationale bijeenkomsten maken deel uit van de inspanningen van het Ministerie van Financiën om ons land open te stellen voor de wereld en voor zakelijke mogelijkheden die bijdragen tot het scheppen van een duurzaam economisch klimaat in Suriname en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Het is onze taak om sterke relaties op te bouwen met de internationale gemeenschap en een basis van vertrouwen en bewustzijn te scheppen. Wij zorgen voor een betere toekomst voor iedereen in Suriname.

//

Recently, I took part in meetings in Washington D.C. where I had the opportunity to talk to potential investors about Suriname. We discussed our progress and the vast opportunities for growth, business, and development that continue to emerge in our country, part of the strategy to move Suriname forward. The presentation was very well received. 

 Suriname’s economy continues to grow and show clear signs of progress. Foreign investment has a positive effect on our economy, and serves to promote development and welfare in our country. It increases employment and production, and leads to a rise in individual income which gives citizens more purchasing power. Thus, there’s a growth in the demand for certain products, all of which get our economy’s motors running and has a substantial, positive impact on GDP. Importantly, foreign investment also brings know-how, new technology, and capacity building to Suriname, which gives the people of Suriname more opportunities for growth and advancement. 

 International meetings are part of the Ministry of Finance’s efforts to open our country to the world and to business opportunities that help create a sustainable economic environment in Suriname and improve quality of life. Our job is to build strong relationships with the international community and create a foundation of trust and awareness. We are securing a better future for everyone in Suriname. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search