skip to Main Content

Monetair Beleidstechnisch Coördinatiecomité– Integriteit

The Logo Of The Central Bank Of Suriname

We brengen Suriname vooruit door middel van samenwerking. Dat is de reden waarom ik trots ben te mogen aankondigen dat de Governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en ik hebben besloten over te gaan tot een beleidstechnische samenwerking en de instelling van de Coördinatiecommissie voor het Monetair en Fiscaal Beleid (MFPCC). De Commissie zal dienen als een periodiek forum voor beide partijen ten behoeve van het bespreken van vraagstukken van gemeenschappelijk belang en ervoor zorgen dat het beleid van beide instituten consistent is. Op deze manier kunnen wij efficiëntie en modernisering bevorderen bij onze inspanningen gericht op het stimuleren van economische ontwikkeling in Suriname.

Deze interactie komt vaak voor in veel andere landen, met het doel een link te creëren tussen fiscaal en monetair beleid welke bevorderlijk is voor vooruitgang. Samenwerking kan ons helpen uitdagingen te overwinnen welke vandaag de dag van invloed zijn op de economische positie van Suriname, maar het stelt ons ook in staat om een structuur op te zetten, welke kan leiden tot betere prestaties op de lange termijn. De MFPCC zal ons in staat stellen om een goed kasbeheer te voeren, te monitoren en een stabiele en lage inflatie te stimuleren en samen te werken aan de ontwikkeling van een solide fiscaal en monetair beleid voor de deviezenmarkt, de gezondheid en effectiviteit van het financieel systeem, financiële voorlichting en de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Van de MPFCC zullen onderdeel uitmaken: ikzelf, als ex officio voorzitter, de Governor, als vice voorzitter en vier andere functionarissen welke grote en bewezen expertise bezitten. Samenwerken, terwijl hierbij de onafhankelijkheid van zowel de Centrale Bank als het Ministerie wordt geaccepteerd en gerespecteerd, is van groot belang, en dat is hoe de MFPCC zal functioneren. Ik kijk ernaar uit om samen te werken op een manier welke getuigt van integriteit, zorgvuldigheid en waarbij rekening wordt gehouden met het welzijn van mensen.

Door het delen van kennis en door samen te werken kunnen we beter functioneren en meer bereiken; we kunnen zorgen voor stabiliteit in onze economie en met meer zekerheid uitdagingen het hoofd bieden; we kunnen eerlijkheid en gelijke kansen bevorderen door middel van degelijke beleidsontwikkeling. We kunnen de bevolking van Suriname de oplossingen en mogelijkheden bieden die ze nodig hebben om succesvol te zijn; We kunnen doorgaan met de vooruitgang van Suriname.

//

We move Suriname forward through cooperation. That is why I am proud to announce that the Governor of the Central Bank of Suriname (CBvS) and I have decided on a policy-technical cooperation and the establishment of the Monetary and Fiscal Policy Coordination Committee (MFPCC). The committee will serve as a periodical forum for both parties to discuss issues of mutual interest and ensure there is policy consistency between both institutions. This way, we can promote efficiency and modernization in our efforts to encourage economic development in Suriname. 

This interaction is common in many other countries, to create a link between fiscal and monetary policy that is conducive to progress. Collaboration can help us deal with challenges that affect the economic position of Suriname today, but it will also allow us to set up a structure that can lead to better performance in the long-term. The MFPCC will allow us to conduct good cash management, monitor and promote stable and low inflation, and collaborate on creating sound fiscal and monetary policy related to the foreign exchange market, the health and effectiveness of the financial system, financial education, and anti-money laundering and terrorist financing.  

The MFPCC will include me, as ex officio chairman, the Governor, as deputy chairman, and four other officials with great and proven expertise. Working together, while accepting and respecting the independence of both the Central Bank and the Ministry, is of great importance, and that is how the MFPCC will work. I look forward to collaborating with integrity, diligence, and people’s well-being in mind.

By sharing knowledge and working together, we can do better and more; we can ensure that there is stability in our economy and tackle challenges that may arise with more security; we can promote fairness and equal-opportunity through sound policy making; we can give the people of Suriname the solutions and opportunities they need to succeed; we can continue to move Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search