skip to Main Content

Meeting met de WB

Outlook Image.png

Tijdens een recentelijke meeting met vertegenwoordigers van de Wereldbank, had ik de gelegenheid om een gesprek te voeren over de vooruitgang die is geboekt met het Competitiveness and Sector Diversification Project. De focus van dit initiatief is op de verbetering van het administratief kader van de mijnbouwsector, waarbij ondersteuning wordt geboden aan kleine en middelgrote ondernemingen (SME) in opkomende industrieën en waardeketens en de benodigde verbeteringen worden aangebracht in het ondernemingsklimaat zodat we kunnen bouwen aan een meer diverse en veerkrachtigere economie.

Dit initiatief is onderdeel van onze inspanningen om Suriname open te stellen voor de wereld en de bevordering van de ontwikkeling te ondersteunen door het bouwen van nieuwe bruggen die leiden tot de diversificatie van onze economie. Aan de ene kant is onze focus op de modernisering van wet- en regelgeving, geologische datamanagement en de instelling en operationalisering van het Mineralen Instituut voor het versterken en verbeteren van bestuur, transparantie, verantwoordingsplicht en de administratie in de mijnbouwsector. Daar het Ministerie van Financiën een belangrijke stakeholder is in deze, werkt het project tevens aan capaciteitsopbouw binnen dit ministerie voor de regulering en monitoring van de mijnbouwsector.

Voor het behalen van de beste resultaten en ter verbetering van het concurrentievermogen in de markt, dient de regulering van de mijnbouwsector gepaard te gaan met een plan voor investeringen in SME’s en waardeketens in opkomende industrieën. Hier speelt het “Suriname’s Growth Enterprises” programma (SURGE) een rol. SME’s zullen worden voorzien van diensten op het gebied van bedrijfsontwikkeling en passende financiële middelen voor investeringen ter verhoging van de productiviteit. Het Competitiveness and Sector Diversification Project is ook een manier om technische bijstand te verstrekken alsmede haalbaarheidsstudies uit te voeren ter verbetering van het ondernemingsklimaat.

Ook zal de Wereldbank Suriname ondersteunen bij de implementatie van een Toerisme strategie evenals de uitvoering van bijbehorende activiteiten, waaronder de instelling van een Toerisme Autoriteit.

Dit is een project gericht op het vinden van lange-termijn, holistische oplossingen voor het bevorderen van economische groei en het vooruitbrengen van Suriname. Maar het belangrijkste is dat het een project is dat is gericht op de verbetering van de kwaliteit van het leven van de Surinaamse bevolking, omdat we door middel van dit project de arbeidsmarkt uitbreiden en meer kansen creëren voor persoonlijke en professionele groei en Suriname openstellen voor investeringen en innovatie.

//

During a recent meeting with officials of the World Bank, I had the opportunity to discuss the progress being made with the Competitiveness and Sector Diversification Project. With this initiative, we are focused on the improvement of the administrative framework of the extractive industry, offering support for small- and medium-sized enterprises (SME) in emerging industries and value chains, and making the necessary improvements to the business environment so that we can build a more diverse and resilient economy.

This initiative is part of our efforts to open Suriname to the world and help drive development by building new bridges that lead to the diversification of our economy. On the one side, we are focusing on the modernization of laws and regulations, geological data management and the design and operationalization of the Mineral Institute, to strengthen mining sector governance, transparency, accountability and administration. As an important stakeholder, the project involves working on capacity building for the regulation and monitoring of the extractive industry in the Ministry of Finance.

To garner the best results and increase competitiveness in the market, regulating the extractive industries must be accompanied by a plan for investment in SMEs and value chains in emerging industries. That’s where “Suriname’s Growth Enterprises” Program (SURGE) comes in. SME’s will be provided with business development services and matching grants for investments that increase productivity. The Competitiveness and Sector Diversification Project is also a way to provide technical assistance and feasibility studies to improve the business environment. And, the World Bank will be supporting Suriname in implementing a Tourism strategy, as well as related activities, including the establishment of a Tourism Authority.

This is a project aimed at finding long-term, holistic solutions to foment economic growth and move Suriname forward. But, most importantly, it’s a project that is focused on improving the quality of life of the Surinamese people because through it we are expanding the job market, creating more opportunities for personal and professional advancement, and opening Suriname to investment and innovation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search