skip to Main Content

Integriteit

Image4

Op 2 oktober hebben we Gandhi Jayanti gevierd om de geboorte te herdenken van Mahatma Gandhi, de Vader van India en de “Grote Ziel” die de onafhankelijkheidsbeweging van India heeft geleid in de eerste helft van de 20e eeuw. De advocaat, politicus, sociaal activist en schrijver geniet wereldwijde erkenning voor zijn geweldloze protestacties voor het bereiken van sociale en politieke vooruitgang. Het postkantoor van Suriname en het Ministerie van Financiën hebben een postzegel ontworpen ter herdenking van deze dag en als een herinnering aan zijn nalatenschap.

  Gandhi stond bekend om zijn moed en compassie en bezat de unieke gave om een stem te geven aan de authentieke geest van de Indiaase bevolking. Belangrijk was dat hij geloofde in het vermogen van mensen om “de wereld in beweging te brengen” op een “subtiele wijze”, om empathie en begrip te gebruiken om mensen bijeen te brengen en zo verandering teweeg te brengen, ongeacht hun verschillen. De diversiteit die te zien is in Suriname stelt ons in staat om zijn nalatenschap na te leven. Niet alleen vanwege onze historische band met India en het erfgoed van onze Indo-Surinaamse bevolking, maar ook omdat het Surinaamse karakter geworteld is in hetzelfde geloof van vrede en tolerantie.

 Ik vind inspiratie in de woorden van Ghandi: “De toekomst is afhankelijk van wat je vandaag doet.” We werken hard aan de duurzame groei van Suriname om te werken aan een betere toekomst voor ons land. We doen dit op een manier die getuigt van integriteit, compassie, tolerantie en respect voor elkaar en we zullen doorgaan met het vooruitbrengen van Suriname.

//

 On October 2nd, we celebrated Gandhi Jayanti to mark the birth anniversary of Mahatma Gandhi, the Father of India and “Great Soul” who led India’s independence movement in the first half of the 20th century. The lawyer, politician, social activist, and writer is recognized worldwide for his practice of non-violent protest to achieve social and political progress. Suriname’s postal office and the Ministry of Finance have created a stamp to commemorate this day and as a reminder of his legacy. 

  Gandhi was known for his courage and compassion and had a unique ability to give the authentic spirit of the Indian people a voice. Importantly, he believed in our ability as human beings to “shake the world” in a “gentle way”, to use empathy and understanding to unite people and create change, regardless of their differences. The diversity found in Suriname allows us to live his legacy closely. Not only because of our historical connection with India, and the heritage of our Indo-Surinamese population, but also because the Surinamese character is rooted in the same belief in peace and tolerance.

 I find inspiration in Gandhi’s words: “The future depends on what you do today.” We work hard for Suriname’s sustainable growth to build a better tomorrow for our country. We do this with integrity, compassion, tolerance, and respect for each other, as we will keep moving Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search