skip to Main Content

(EITI)

1200px Flag Of Suriname

Het is mij een genoegen om de officiële bekendmaking aan te kondigen van de Suriname Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI), een mijlpaal voor de transparantie van de olie- en mijnbouwsectoren, voor de betrokkenheid van multi-stakeholders in dit proces en voor de bevordering van good goverance oftewel behoorlijk bestuur in ons land. Het EITI is een wereldwijde standaard welke ernaar streeft om informatie over belangrijke aspecten van de mijnbouwindustrie op tijdige en accurate wijze beschikbaar te maken en het is volledig complementair met onze inspanningen wat betreft het komen tot transparantie en verantwoordingsplicht in alle sectoren in Suriname.

In 2016, is de MSG (een multi-stakeholder groep bestaande uit de overheid, het maatschappelijk middenveld en bedrijven) opgericht. We hebben onvermoeibaar gewerkt aan de juiste wijze van implementatie van de EITI in Suriname, en door teamwork (samenwerking) en het hebben van een gemeenschappelijk doel, is dit mogelijk gemaakt. Met de EITI is er nu een formeel proces welke controleert op transparantie en waarachtige cijfers. Het rapport omvat informatie verstrekt door verschillende bedrijven en de overheid over hoe vergunningen worden toegewezen, hoeveel belastingen, royalty’s en sociale bijdragen worden betaald door bedrijven en waar dit geld terechtkomt binnen de overheid. De conclusies hierin zijn duidelijk en het Ministerie van Financiën zal verder werken aan het realiseren van verbeteringen en oplossingen in de mijnbouwsector.

Dit is transparantie: het vinden van daadwerkelijke verbeteringen en oplossingen en de uitvoering van deze op een open manier. Het is een positieve zaak voor iedereen en de gemeenschap en het land zullen er op lange termijn van profiteren. De informatie draagt bij aan een manier van zakendoen, met zekerheid en gelijke kansen, zodat de actoren kunnen profiteren. Beleidsmakers, organisaties, journalisten, investeerders en burgers hebben een open en geïnformeerd debat. In de volgende fase, zal de EITI gericht zijn op het milieu en de grondrechten en de voordelen voor gemeenschappen die wonen en werken in mijnbouwgebieden.

Ik wil de burgers, overheidsfunctionarissen, bedrijven en de NGOs die een bijdrage hebben geleverd, alsmede de Onafhankelijke Accountant BDO Assurance N.V., wiens consultatieproces en technische expertise dit rapport mogelijk hebben gemaakt, feliciteren. Transparantie gaat gepaard met good governance. Ik ben er trots op om te zien dat ons land deze belangrijke stap heeft gezet naar een transparanter systeem; ik ben er trots op om te zien hoe verschillende stakeholders zijn samengekomen om te laten zien dat samenwerking dé manier is om te komen tot een betere toekomst; ik ben er trots op om te zien hoe Suriname vooruitgang boekt.

//

I am pleased to announce the official release of the Suriname Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) a milestone for the transparency of the oil and mining sectors, for the involvement of multi-stakeholders in this process, and for the promotion of good governance in our country. The EITI is a global standard that strives to make information on key aspects of the extractive industry available in a timely and accurate manner, and it fully complements our efforts to instill transparency and accountability across all sectors in Suriname. 

In 2016, the MSG (a multi-stakeholder group conformed of the government, civil society, and companies) was created. We have worked tirelessly to determine the right way to implement the EITI in Suriname, but through teamwork and a common goal, we have made it possible. With the EITI there is now a formal process of checks on transparency and numerical truth. The report includes information provided by various companies and the government on how licenses are allocated, how much tax, royalties and social contributions companies are paying, and where this money ends up in the government. The conclusions in it are clear and the Ministry of Finance will continue to work for improvement and solutions in the extractive industry. 

That’s what transparency is about: finding real improvements and solutions, and executing these in an open manner. This is positive for everyone, and will benefit the community and the country in the long run. The information contributes to doing business with collateral and a level playing field, so actors will benefit. Policy makers, organizations, journalists, investors, and citizens can have an open, informed debate. In the coming phase, the EITI will focus on the environment and land rights, and the benefits for communities that live and work in mining areas. 

I want to congratulate the citizens and public officials, the companies and NGOs that have contributed, and the Independent Administrator BDO Assurance N.V, whose consultation process and technical know-how made this report possible. Transparency goes hand-in-hand with good governance. I am proud to see our country take this landmark step towards building a more transparent system; I am proud to see how different stakeholders have come together to show that collaboration is the way to a better future; I am proud to see Suriname moving forward. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search