skip to Main Content

Doorzettingsvermogen/Perseverance 

Cb0bd49fc53e81aa38841a00f6851437

Het plan van de regering om de Johan Adolf Pengel (JAP) Internationale Luchthaven uit te breiden en te moderniseren, nadat het door het parlement is goedgekeurd, zal een groot voordeel zijn voor de burgers van dit land, terwijl we actie blijven ondernemen om de infrastructuur en systemen die essentieel zijn voor de vooruitgang van Suriname te verbeteren. Deze renovatie geeft burgers van Suriname niet alleen meer mogelijkheden om te reizen en een stukje Suriname naar de wereld toe te brengen, maar het zal ook helpen meer buitenlandse investeringen naar ons land te halen.

Het plan toont de betrokkenheid van de overheid en het Ministerie van Financiën om kapitaal te investeren in projecten die het Surinaamse volk ten goede komen. De bouw van een terminal die zowel de aankomst- als de vertrekfaciliteiten verbindt, moderne en efficiënte vervoersdiensten, waaronder vier luchtbruggen, de uitbreiding van het huidige luchthaventerrein, evenals de bouw van een nieuwe brandweerkazerne en de omrastering van de hele luchthaven, zijn enkele wijzigingen die ons in staat stellen de capaciteit van de luchthaven te vergroten en te voldoen aan internationale veiligheidsstandaarden. Deze belangrijke factoren zullen meer reizigers aantrekken om ons land en onze mensen te ontdekken.

We moeten blijven samenwerken om een meer open en efficiënt land te worden, om een sterkere economie en een betere toekomst op te bouwen, met nog meer mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei voor de bevolking van Suriname. Het renoveren van de internationale JAP- luchthaven is om de deuren te openen voor investeringen en ontwikkeling. Het is de mogelijkheid om beter te zijn en de durf om de gelegenheid aan te grijpen wanneer die zich voordoet, die het ons mogelijk maakt Suriname vooruit te blijven brengen.

//

The government’s plan to expand and modernize Johan Adolf Pengel (JAP) International Airport, once approved by the Parliament, will be of great benefit to the citizens of this country, as we continue to take action to enhance the infrastructure and systems essential to Suriname’s progress. Its renovation will not only give citizens of Suriname more opportunities to travel and bring a piece of Suriname to the world, but it will also help bring more foreign investment into our country.

The plan shows the government’s and the Ministry of Finance’s commitment to investing capital into projects that benefit the Surinamese people. The construction of a terminal that connects both the arrival and departure facilities, modern and efficient transfer services, including four air-bridges, the expansion of the current airport size, as well as the construction of a new fire station and the re-enclosure of the entire airport are some changes that will allow us to increase the airport’s capacity and comply with international safety standards. These important elements will attract more travelers to discover our country and people.

We must continue to work together to become a more open and efficient country, in order to build a stronger economy and a brighter future, with even more possibilities for personal and professional growth, for the people of Suriname. To renovate the JAP international airport is to open the doors to investment and development. It is the possibility to be better and the courage to take the opportunity when it presents itself that makes it possible for us to keep moving Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search