skip to Main Content

Doorzettingsvermogen

Unknown 1

Het was een genoegen en een voorrecht om deel te mogen uitmaken van de 44ste jaarlijkse bijeenkomst van de Raad van Bestuur van de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB) in Marokko, waar ik de gelegenheid had om een toespraak te houden en om de recente economische prestaties van Suriname te presenteren; de unieke kwaliteiten die ons land tot een plaats van mogelijkheden maken, en onze inspanningen om deze prestaties hoog te houden om sterkere instituten te bouwen en Suriname verder vooruit te brengen.

In de afgelopen paar jaren hebben we gewerkt om economische obstakels te overwinnen en een sterkere economische basis te leggen, hetgeen blijkt uit de eerste opwaartse beoordeling sinds de crisis en de algehele positieve beoordeling van onze beleidsresponse en macro-economische vooruitzichten door internationale financiële instellingen. Grote investeringen vinden nu plaats in de goud- en oliesector, hetgeen de exporten heeft gestimuleerd en nagenoeg de negatieve saldi op onze rekening-courant heeft weggewerkt. Een toename van de import van machines en apparatuur is een goed voorteken voor de vooruitzichten van de groei in het land en versterken we ook ons institutioneel kader. Dit heeft geleid tot groei van projecten in Suriname om te blijven op een jaarlijks niveau van 3% op middellange termijn, met een aanzienlijke opwaartse potentie.

Ons land is een van de meest beboste landen en bio-diverse landen ter wereld, waarbij 90-95% van het land wordt bedekt door het ongerepte Amazone oerwoud. Dit biedt andere ontwikkelingsmogelijkheden op gebieden zoals toerisme, en blijven we voortdurend ons betrokkenheid tonen voor het behoud van onze natuurlijke woongebieden en bossen, die een cruciale rol spelen bij het bestrijden van de gevolgen van klimaatverandering.

Suriname was het eerste land van het westelijk halfrond dat lid werd van de Islamitische Ontwikkelingsbank en we koesteren de constructieve interacties met diens professionele medewerkers. Het zijn mogelijkheden zoals deze, waarbij we kunnen praten over de vooruitgang en unieke kwaliteiten van ons land, die positieve resultaten bevorderen. Ik wil de IsDB prijzen voor hun harde werk en hen bedanken voor hun steun om het land vooruit te brengen.

//

It was a pleasure and privilege to be a part of the 44th annual meeting of the Board of Governors of the Islamic Development Bank (IsDB) in Morocco, where I had the opportunity to give a speech and present Suriname’s recent economic achievements, the unique qualities that make our country a place of opportunity, and our efforts to sustain these achievements to build stronger institutions and continue to move Suriname forward.

Over the last few years, we have worked to overcome economic obstacles and build a stronger economic foundation, which is evidenced by the first ratings upgrade since the crisis and the overall positive assessment of our policy response and macroeconomic outlook by international financial institutions. Large investments are now operative in the gold and oil sectors, which has boosted exports and almost eliminated our current account imbalances. An increase in machinery and equipment imports bodes well for the growth outlook in the country and we are also strengthening our institutional framework. This has led us to project growth in Suriname to continue at a level of 3% annually over the medium term, with significant upside potential.

Our country is one of the most-forested and bio-diverse countries of the world, with 90-95% of the country being covered by pristine Amazonian jungle. This presents other opportunities for development in areas such as tourism, and we are constantly renewing our commitment to preserving our natural habitats and forests, which play a crucial role in combatting the effects of climate change. 

Suriname was the first country of the Western Hemisphere to become a member of the Islamic Development Bank and we cherish the constructive interactions with its professional staff. It is opportunities such as this one, where we can talk about the progress and unique qualities of our country, that foster positive results. I want to commend the IsDB for their hard work and thank them for their support in moving the country forward. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search