skip to Main Content

Doorzettingsvermogen

Unknown

Onlangs hebben 15 landbouwtechnische ambtenaren deelgenomen aan een trainingsworkshop van een week dat werd georganiseerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), die probeert om de cassaveproductie te verhogen door capaciteitsopbouw in in-vitro-processen en andere genetische en fytosanitaire technieken. Deze inspanningen zijn gericht op het verbeteren en bevorderen van de landbouwactiviteiten in Suriname, wat niet alleen de mensen in plattelandsgebieden ten goede zal komen die dit het hardst nodig hebben, maar ook zal helpen de economie te diversifiëren en andere sectoren vooruit te duwen.

De workshop werd gehouden in het Grassalco Tissue Culture Lab, in samenwerking met de Clayuca Corporation van Colombia, en werd bijgewoond door vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, de Anton de Kom Universiteit, Grassalco en CELOS. Capaciteitsopbouw zoals deze zal boeren helpen hun oogsten te vergroten door efficiënt grond- en gewasbeheer, door het gebruik van de Farmer Field School methode, waardoor ze hun concurrentievermogen kunnen opvoeren en de duurzaamheid van hun landbouwbedrijven (landbouwarealen) kunnen versterken.

Zulke initiatieven voor capaciteitsopbouw helpen Suriname om economische groei, plattelandsontwikkeling en voedselzekerheid te ondersteunen en om innovatieve technieken te bevorderen. Een sterkere cassave-industrie zal ons in staat stellen om de economie te diversifiëren. Het initiatief toont aan dat wij door samenwerking met verschillende organisaties en landen, nieuwe mogelijkheden voor vooruitgang kunnen blijven bieden aan mensen en Suriname vooruitbrengen.

//

Recently 15 agricultural technical officers took part in a week-long training workshop organized by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), which seeks to strengthen cassava production by building capacity in in-vitro processes, and other genetic and phytosanitary techniques. These efforts are geared towards improving and promoting agricultural activity in Suriname, which will not only benefit the people in rural areas who need it the most, but will also help diversify the economy and push other sectors forward.

The workshop took place at the Grassalco Tissue Culture Lab, in collaboration with the Clayuca Corporation of Colombia, and was attended by representatives from the Ministry of Agriculture, Animal Husbandry and Fisheries, Anton de Kom University, Grassalco and CELOS. Capacity building such as this will help farmers to improve their yields through efficient soil and crop management, using the farmer field school method, allowing them to increase their competitiveness and strengthen the sustainability of their farms.

Capacity building initiatives like this help Suriname support economic growth, rural development and food security, and promote innovative techniques. A stronger cassava industry will allow us to diversify the economy. The initiative shows that through collaboration with different organizations and countries we can continue to bring new opportunities for advancement to people and move Suriname forward.

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=SUR

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search