skip to Main Content

Doorzettingsvermogen

Image

Tot nog toe is 2019 een jaar geweest van actieve samenwerking tussen de Wereldbank (WB) en Suriname. We hebben een vliegende start gemaakt met projecten die essentieel zijn in onze inspanningen om de leefomstandigheden in Suriname te verbeteren, lange termijn ontwikkeling en economische groei te stimuleren en het land vooruit te brengen. Het is dankzij het doorzettingsvermogen, harde werk en de weloverwogen beslissingen van alle betrokkenen aan beide zijden, dat deze projecten goed vorderen.

In april hebben we het Saramaccakanaal Rehabilitatieproject ondertekend en in september het Competitiveness and Sector Diversification project (Project inzake concurrentievermogen en Sectorale Diversificatie). De vervolggesprekken en het gezamenlijk werk verlopen in beide gevallen soepel. Voor het Kanaalrehabilitatie project is de brief van bevoegde ondertekenaars ondertekend en verstuurd en zijn de projectrekeningen ook geopend bij de Centrale Bank van Suriname. Voor het Competitiveness and Sector Diversification project, wordt nu gewerkt aan de effectiviteit van het project, waaronder de juridische vastlegging en de afronding van de handleiding. We werken samen met de Centrale Bank aan het verzamelen van armoedegegevens terwijl het team van de Wereldbank een ontmoeting zal hebben met UNICEF die een Multiple Indicators Cluster Survey (MICS), een huishoudonderzoek dat betrouwbare SDG-gerelateerde en sociaal-economische gegevens aanbiedt, voltooid heeft waarbij zij de resultaten aan het Ministerie van Financiën zullen doen toekomen. Tenslotte werd ik uitgenodigd om als panellid te fungeren tijdens een gesloten evenement, voorgezeten door de waarnemend CEO (Algemeen Directeur) van de Wereldbank, waar ik gesproken heb over de prioriteiten van Suriname in de implementatie van het Leticia Pact en hoe wij het fundament voor de ondersteuning van de Weredlbank kunnen definiëren.

Dit zijn slechts enkele updates die aantonen hoe gezamenlijk werken vorderingen blijft boeken tussen de Wereldbank en Suriname. We weten dat beide projecten een positief effect zullen hebben op het leven van Surinaamse burgers, maar we zien erop toe dat alles efficiënt en transparent gedaan wordt; rekening houdend met elk detail en voortdurende samenwerking met de Wereldbank en tussen de Ministeries om deze projecten te voltooien en Suriname vooruit te blijven brengen.

//

So far, 2019 has been a year of active cooperation between the World Bank (WB) and Suriname. We hit the ground running, with projects essential in our efforts to improve living conditions in Suriname, encourage long-term development and economic growth, and move the country forward. It is thanks to the perseverance, hard work, and sound judgment of those involved in these projects, on both sides, that they are progressing well. 

In April, we signed the Saramacca Canal Rehabilitation project, and in September the Competitiveness and Sector Diversification project. Follow-up, conversations, and joint-work are running smoothly in both cases. For the Canal Rehabilitation project, the authorized signatories letter has been signed and sent, and the project accounts have also been opened with the CBvS. For the Competitiveness and Sector Diversification project, work is now being done on the effectiveness of the project, including the legal recording and the finalization of the operations manual. We are working towards gathering poverty data with the Central Bank, while the WB team will have a meeting with UNICEF who completed a Multiple Indicators Cluster Survey (MICS), a household survey that offers reliable SDG-related and socioeconomic data, and will communicate the outcome to the Ministry of Finance. Last, I was invited to be a panelist at a closed-door event chaired by the WB’s Acting CEO, where I spoke about the priorities of Suriname in the Leticia Pact implementation, and where we could define the foundation for the WB’s support.  

These are just some updates that show how joint-work continues to progress between the WB and Suriname. We know both projects will have a positive impact on the lives of Surinamese citizens, but we are making sure that everything is done with efficiency and transparency; considering every detail, and collaborating continuously, with the WB and between the Ministries, to see these projects through and keep moving Suriname forward. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search