skip to Main Content

Doorzettingsvermogen

Unknown

Ik had recentelijk de gelegenheid om twee Surinaamse studenten te ontmoeten in Moskou. De jeugd van Suriname blijft me verrassen en was het werkelijk een eer om deel uit te maken van zo een prettige bijeenkomst. Deze studenten, die Suriname vertegenwoordigen in de wereld, studeren en bereiden zich voor om het land vooruit te blijven brengen.

Het bieden van de mogelijkheid aan onze jongeren om in het buitenland te studeren toont goed aan hoe wij als overheid omgaan met internationale relaties, en we hebben ons gericht op het versterken van die relaties en het openen van deuren, zodat zij voorbereid kunnen zijn op een wereld die waarde hecht aan internationaal begrip en talenkennis. Als een land gebaseerd op diversiteit, erkennen we hoe het onderdeel uitmaken van verschillende culturen kan leiden tot frisse en nieuwe ideeën. Deze ervaringen geven onze beroepsbevolking en toekomstige leiders de kans een diepgaand inzicht te krijgen in verschillende markten, gemeenschappen, culturen en talen, alsmede om hun netwerk uit te breiden en banden te leggen tussen Suriname en de rest van de wereld. Resultaten omvatten innovatie, vooruitgang en een dynamischere economie die zal leiden tot meer mogelijkheden thuis.

Ja, onze jeugd is onze toekomst en het is onze verantwoordelijkheid om ze de tools te geven die ze nodig hebben om te slagen. Iedere keer wanneer ik reis, probeer ik een bijeenkomst te hebben met Surinaamse studenten die in het buitenland studeren, om frisse ideeën op te doen, te luisteren naar hun zorgpunten en een link te leggen met deze nieuwe generatie. Zij zijn onze toekomst, maar wij zijn hun heden. Dit bewustzijn brengt Suriname vooruit.

//

I recently had the opportunity to meet with two Surinamese students in Moscow. The youth of Suriname never cease to impress me, and I was truly honored to be a part of such a pleasant encounter. These students, representing Suriname around the world, are studying and preparing to continue to move the country forward. 

Giving our youth the chance to study abroad has a lot to do with how we, as a government, handle international relations, and we have been focusing on strengthening those relations and opening doors so they can be prepared for a world that values international understanding and language skills. As a country founded on diversity, we recognize how being immersed in different cultures can lead to fresh thinking and new ideas. These experiences allow our workforce and future leaders to develop a deep understanding of different markets, societies, cultures, and languages, as well as expand their network to build bridges between Suriname and the world. Results include innovation, progress, and a more dynamic economy that means more opportunities at home. 

Yes, our youth are our future and it is our responsibility to provide them with the tools they need to succeed. Whenever I travel, I try to meet with Surinamese students who are studying abroad, to gather fresh ideas, listen to their concerns, and connect with this new generation that is leading the way. They are our future, but we are their present. This awareness moves Suriname forward. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search