skip to Main Content

Diversiteit

Unknown

De regering werkt aan de productie van nieuw citrus plantmateriaal in verschillende districten, die zullen bijdragen om te voldoen aan de vraag naar citrusplanten en de productie van fruit en groenten zowel voor nationaal gebruik als voor de export, zal verhogen. Een onderdeel van dit initiatief betrof het oogsten van zaden van Cleopatra citrusvruchten, vanwege hun weerstand tegen de meeste plagen en ziekten en een korte periode van productie tot oogst. Dit is een innovatief project, dat niet alleen voordelen oplevert voor werknemers en mensen, maar ook helpt om onze economie en ons land vooruit te brengen.

De zaden van de Cleopatra citrusvruchten zullen worden geoogst en dan gezaaid in zaaibakken om hun onderstammen te gebruiken voor het maken van nieuwe citrusplanten in latere maanden. Daarnaast, zullen de citrusplanten worden overgebracht en overgeplant in plantzakken, en een deel zal voor de verkoop worden aangeboden. Uiteindelijk, zullen deze activiteiten, op kleine en grote schaal, een bijdrage leveren aan de Surinaamse samenleving. Een hogere productie van citrusvruchten betekent dat we een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze economie in de vorm van directe en indirecte commerciële bedrijvigheid.

Innovatie leidt tot meer innovatie, en met projecten als deze brengen we oplossingen in de praktijk welke mogelijk kunnen worden toegepast in de gehele landbouwsector. Hiermee versterken we niet alleen de sector, maar stimuleren we ook diversificatie in onze economie, hetgeen leidt tot het creëren van werkgelegenheid, verhoogde ontwikkeling in lokale gemeenschappen en de duurzame economische groei die we nodig hebben om Suriname vooruit te blijven brengen.

//

The government is working on the production of new citrus plant material in different districts, that will help meet the demand for citrus plants and increase the production of fruits and vegetables both for national use and for export. Part of the initiative has involved harvesting seeds from Cleopatra citrus fruits, due to its resistance to most pests and diseases, and a shorter period from production to harvest. This is an innovative project that is not only benefiting workers and people but helping to move our economy and our country forward.

The seeds from the Cleopatra citrus fruits will be harvested and then sown in seed trays to use their rootstock to make new citrus plants in later months. In addition, the citrus plants will be transferred and transplanted into plant bags, and part will be offered for sale. Ultimately, these activities are contributing to Surinamese society in small and large scales. Higher production of citrus fruits means we can contribute positively to our economy in the form of direct and indirect commercial activity.

Innovation leads to more innovation, and with projects such as these we are putting into practice solutions that could potentially be applied throughout the agricultural sector. Thus, we are not only strengthening the sector, but also encouraging diversification in our economy, which translates to the creation of jobs, increased development in local communities and the sustainable economic growth we need to keep moving Suriname forward.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search