skip to Main Content

Diversiteit

Unknown

Geweldig nieuws voor Suriname. Met de ondersteuning van de Wereldbank en voorbereid in nauwe samenwerking met de Internationale Financieringsmaatschappij, doet Suriname een grote stap vooruit en start het Competitiveness Diversification Project (Project voor diversificatie van het concurrentievermogen). Het project is gericht op het bevorderen van het concurrentievermogen en de groei door middel van economische diversificatie en door het verbeteren van goed bestuur in belangrijke sectoren, zodat we kunnen doorgaan met het opbouwen van een weerbare economie en een welvarend land voor iedereen.

Ons doel is om de Surinaamse bevolking een duurzame en transparante economische omgeving te bieden, waar zij gelijke kansen hebben en vooruitgang boeken op lange termijn. Diversificatie is dé manier om dit te doen en met de steun van de Wereldbank, zal het project zorgen voor groei, meer werkgelegenheid en financiering van technische ondersteuning om te helpen bij het verbeteren van het investeringsklimaat in de agrosector, toerisme en andere opkomende sectoren. Meer dan 200 kleine en middelgrote ondernemingen zullen hiervan profijt trekken en zullen de resultaten een positieve impact hebben op het leven van vele Surinaamse families. Omdat integriteit en efficiëntie belangrijk zijn voor de economische welvaart, zal het project ook degelijke internationale praktijken implementeren voor het waarborgen van transparantie en verantwoording evenals regulerende maatregelen zoals beter management van impact op het milieu en sociale impact in de mijnbouwsector.

De samenwerking en het project zijn het direct resultaat van sterke relaties tussen Suriname en internationale organisaties, zoals de Wereldbank en het vertrouwen dat de internationale gemeenschap nog steeds heeft in de toekomst van ons land. Door middel van dit project, zetten we een fundament neer voor het waarborgen van het welzijn van de Surinaamse bevolking, nu en in de toekomst. We zullen mogelijkheden creëren waardoor Suriname vooruit zal blijven gaan en iedereen de gelegenheid zal bieden om te groeien en succesvol te zijn.

//

Great news for Suriname. With the support of the World Bank, and prepared in close collaboration with the International Finance Corporation, Suriname is taking a significant step forward and initiating the Competitiveness Diversification Project. The project’s aim is to promote competitiveness and growth through economic diversification and by improving key sector governance, so we may continue to build a resilient economy and a thriving country for all.

Our purpose is to give the people of Suriname a sustainable and transparent economic environment, where they can find equal opportunity and progress in the long-term. Diversification is the way to do that, and with the World Bank’s support, the project will facilitate growth, boost job creation, and finance technical support to help improve the investment climate in agribusiness, tourism, and other emerging industries. Over 200 small and medium enterprises (SMEs) will benefit and the results will have a positive impact on the lives of many Surinamese families. Because integrity and efficiency are important for economic prosperity, the project will also implement sound international practices to ensure transparency and accountability, and regulatory forms, such as better management of environmental and social impacts, in the mining sector. 

The partnership and project is a direct result of the strong relations between Suriname and international organizations, such as the World Bank, and the trust the international community continues to place in our country’s future. With this project, we will build a foundation to ensure the wellbeing of the people of Suriname, today and tomorrow. We will create opportunities that continue to move Suriname forward, giving everyone a chance to prosper and grow. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search