skip to Main Content

Begroting voor Werkelijke Verandering – Verantwoordingsplicht

1200px Flag Of Suriname

We hebben in de afgelopen jaren toegewijd gewerkt aan de ontwikkeling van een gezond economisch beleid dat cruciaal is geweest in het aanzienlijk herstel van de Surinaamse economie. Het 2019 Budget for Real Change oftewel de Begroting voor Werkelijke Verandering van 2019 is een belangrijk onderdeel geweest van onze voortdurende economische groei. Het is een voortzetting van de basis die we hebben opgebouwd in 2018. Het bewijs van succes is te zien in de positieve resultaten die het leven van de mensen hebben verbeterd en welke Suriname vooruit blijven brengen. 

In 2018 ondervond Suriname een stijging in de economische groei van bijna 2% en sinds 2016 hebben we een verbetering aangebracht in de handelsbalans naar een positief saldo van SRD 547 miljoen. Met strikt fiscaal beleid, is het fiscaal tekort van Suriname teruggebracht, waarbij de uitgaven van de overheid zijn gedrukt en de inkomsten van de overheid zijn toegenomen met 75% in de afgelopen drie jaar. Ons monetair beleid gericht op het beheersen van prijzen en de overgang van een vaste naar een flexibele wisselkoers heeft ons in staat gesteld het hoofd te bieden aan de negatieve economische ontwikkelingen. We hebben de inflatie teruggebracht en onder controle gehouden op een stabiele gemiddelde koers van 6,8% in 2018, welke naar verwachting een gemiddelde van 4,7% zal bereiken in 2019. Een stabiel wisselkoersbeleid tezamen met het sociaal beleid hebben bijgedragen aan de verhoogde koopkracht in Suriname. Belangrijke bedrijven als Staatsolie, Surgold en Iamgold hebben een aanzienlijke stijging ervaren in hun opbrengsten, hetgeen zal leiden tot verdere economische ontwikkeling en meer buitenlandse investeringen. Maar ons beleid is ook gericht op het behouden van een gediversifieerde economie, door middel van investeringen in onderzoek, ontwikkeling en verbetering van standaarden, welke hebben geleid tot groei in andere belangrijke sectoren, zoals de landbouw.

Door het verankeren van verantwoordelijkheid en transparantie in onze processen hebben we aanzienlijke economische vooruitgang geboekt. Dit is een geweldige prestatie om twee redenen. Ten eerste heeft het ons in staat gesteld om de economie te stabiliseren, mogelijkheden te creëren, internationale relaties te versterken en Suriname open te stellen voor buitenlandse investeringen. Ten tweede is het bewijs dat met een solide economisch plan, samenwerking en verantwoordingsplicht we de mensen meer voordelen kunnen bieden en op deze manier Suriname vooruit kunnen brengen.

//

We have worked diligently over the past few years to create sound economic policy that has been pivotal in the significant recovery of the Surinamese economy. The 2019 Budget for Real Change is an important part of our continued economic growth. It is a continuation of the ground work that we built in 2018. The success is proof is in the positive results that have made people’s lives better and continue to move Suriname forward.

In 2018, Suriname experienced an increase in economic expansion of close to 2% and since 2016, we have improved trade balance to a positive balance of SRD 547 million. Through strict fiscal policies we have reduced Suriname’s fiscal deficit, cutting government expenditures and increasing revenue by 75% in the last three years. Our monetary policy focused on controlling prices and moving from a fixed to a flexible exchange rate has allowed us to tackle negative economic developments. We have decreased and controlled inflation to a stable average rate of 6.8% in 2018, which is expected to reach an average of 4.7% in 2019. A stable exchange rate policy, together with social policies have increased the Surinamese’s purchasing power. Important companies such as Staatsolie, Surgold, and Iamgold have experienced significant revenue increases, meaning further economic development and increased foreign investment. But our policy has also focused on maintaining a diverse economy through investment in research, development, and improvement of standards, which has led other important sectors, such as agriculture, to experience expansion.

By instilling responsibility and transparency in our processes, we have made considerable economic progress. This is a great achievement for two reasons. First, it has allowed us to stabilize the economy, create opportunities, strengthen international relations, and open Suriname to foreign investment. Second, it is proof that with a sound economic plan, collaboration, and accountability we can bring more benefits to the people and, thus, move Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search