skip to Main Content

Suriname Climate Adaption Action

Logo Footer En

Onze taak als ambtenaren is niet alleen om de huidige ontwikkeling te stimuleren, maar ook om een traject uit te zetten dat zal dienen als platform voor een betere toekomst. De voorgestelde Suriname Climate Adaption Action ondersteunt Suriname bij het verbeteren van zijn adaptatiecapaciteit en mitigatie bij klimaatverandering. Als onderdeel van het Global Climate Change Alliance (GCCA+) Vlaggenschip initiatief van de Europese Unie (EU) Global Public Goods and Challenges program, zijn deze acties van essentieel belang voor het ontwikkelen van oplossingen en tactieken die ons in staat zullen stellen de kwetsbaarheid van Suriname te verminderen en beter voorbereid te zijn op de effecten van klimaatverandering.

De twee belangrijkste componenten waar de ondersteuning van het GCCA + zich op richt, zijn: (1) Verzameling van kennis en begrip met betrekking tot de effecten van klimaatverandering die ons in staat zullen stellen om duurzame landbouwproductiviteit te helpen ondersteunen en (2) Mangrovebescherming op lange termijn. Eerst zullen we werken aan het verzamelen van klimaatgegevens en zorgen voor duurzaam waterbeheer door modernisering en versterking van de capaciteit van de Meteorologische Dienst van Suriname (MDS), de Afdeling Wateronderzoek en andere betrokken instellingen. Het eerste component omvat ook het doen van onderzoek om mogelijkheden te identificeren en technologieën in de landbouwsector te ontwikkelen met als doel hun kwetsbaarheid voor klimaatverandering te verminderen.

Het tweede component is ontworpen om de mangrove-ecosystemen te behouden, die van belang zijn om kustgebieden te beschermen tegen erosie en stijging van de zeespiegel. Het GCCA+ zal Suriname ondersteunen bij het verkrijgen van de instrumenten en structuren die nodig zijn om duurzaamheid op lange termijn te bereiken door het opzetten van een landelijke mangrove-strategie, inclusief een economische waardebepaling van de mangrove en een regelgevingskader. In het bijzonder zullen de acties die in beide componenten worden geïmplementeerd van groot voordeel zijn voor onze gemeenschappen, boeren, vissers, toeristische sector en andere belangrijke economische actoren in Suriname.

Het doel van internationale betrekkingen omvat de tostandkoming van samenwerkingsverbanden en allianties die de partnerorganisaties en landen ten goede komem om meer manieren te vinden om ons potentieel te bereiken. Het is onze verantwoordelijkheid om oplossingen te vinden en samen te werken met de internationale gemeenschap om zo een duurzame toekomst te garanderen voor toekomstige generaties. Het is belangrijk voor ons om de effecten van klimaatverandering in ons land te begrijpen en om de instrumenten en know-how te verkrijgen die we nodig hebben om onze toekomst veilig te stellen en Suriname verder vooruit te blijven brengen.

//

Our job as public officials is not only to foment current progress, but also to build a path that will serve as a platform for a better future. The proposed Suriname Climate Adaptation Action supports Suriname in improving its climate change adaptation capacity and mitigation. As part of the Global Climate Change Alliance (GCCA+) Flagship initiative of the European Union (EU) Global Public Goods and Challenges program, these actions are essential to developing solutions and tactics that will allow us to reduce Suriname’s vulnerability and be better prepared for the effects of climate change.

The two main components where the GCCA+’s support will focus include: (1) Garnering the knowledge and understanding regarding climate change effects that will allow us to help support sustainable agricultural productivity and (2) Mangrove protection in the long-term. First, we will work to collect climate data and ensure sustainable water resource management by modernizing and strengthening the capacity of the Meteorological Service of Suriname (MDS), Hydraulic Research Division (WLA) and other related institutions. The first component also involves conducting research to identify opportunities and develop technologies in the agricultural sector with the purpose of reducing its vulnerability to climate change.

The second component is designed to preserve the mangrove ecosystems, which are essential to protecting coastal areas against sea level rise and erosion. The GCCA+ will support Suriname in gaining the tools and structures necessary to achieve long-term sustainability through the creation of a nationwide mangrove strategy, including an economic mangrove valuation and a regulatory framework. In particular, the actions implemented in both components will be of great benefit to our communities, farmers, fishermen, tourism sector, and other important economic actors in Suriname.

The purpose of international relations involves the creation of collaborations and alliances that benefit partner organizations and countries in order to find more ways to reach our potentials. It is our responsibility to find solutions, and to work together with the international community, to ensure a sustainable future for generations to come.  It is important for us to understand the impact of climate change in our country, and gain the tools and know-how we need to secure our future and continue moving Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search